Level(s) – nytt europeiskt ramverk för hållbart & cirkulärt byggande!

Som en del av EU-kommissionens nya europeiska renoveringsvåg-strategi, lanserade kommissionen i oktober ett nytt verktyg för livscykelanalys (LCA) av byggnader –  Level(s). Det är ett frivilligt europeiskt ramverk som ger gemensamma bedömningsgrunder för byggnaders hållbarhetsprestanda utifrån miljö-, hälso- och ekonomiaspekter ur ett livscykelperspektiv (LCA). Syftet är att främja utvecklingen mot mer hållbara och cirkulära byggnader. För Småland Blekinge Halland med styrkor inom hållbart och cirkulärt byggande är det givetvis intressant med europeiska initiativ i syfte att främja just detta.

Level(s) är indelat i tre områden: (1) resursanvändning och miljöprestanda under en byggnads livscykel, (2) hälsa och komfort samt (3) kostnad, värde och risk. Verktyget innehåller vidare sex indikator som bland annat dels kan fastställa hur byggnader påverkar miljön genom identifiering av hotspots, och dels användas för att mäta resurseffektivitet vid byggande. Indikatorerna ska verka som stöd till att minska byggnaders miljöpåverkan genom hela byggnadens livscykel. Det vill säga, från idé, investering, utformning till uppbyggnad, användning och rivning. De aspekter som indikatorerna berör är inom följande:

Ekologisk hållbarhet

  • koldioxidutsläpp från byggnaden,
  • effektiv resursanvändning och cirkularitet,
  • effektiv vattenanvändning,

Social hållbarhet

  • hälsosam innemiljö,

Ekonomisk hållbarhet

  • klimatanpassning, 
  • optimerad livscykelkostnad och värdering.

EU-kommissionen kommer tillhandahålla stöd och utveckla fler verktyg kopplat till Level(s). Det väntas även ligga till grund för policy såsom uppdaterade kriterier för gröna upphandling. Boverket uppger dessutom att man utgått från Level(s) i sitt arbete med klimatdeklarationer som kommer införas från 2022. Som vi tidigare uppmärksammat ser kommissionen trä och biobaserade material som klimatpositiva och hållbara material. Level(s) är därmed särskilt intressant eftersom våra styrkeområden bland annat finns inom hållbart byggande i trä.

 

Mer information hittar ni här.