Miljöarbete och jobbskapande under EU Green Week

29 maj till 2 juni organiserar EU-kommissionens generaldirektorat för miljö EU Green Week. Veckan kommer bjuda på en rad evenemang som på olika sätt behandlar hur arbetet med miljöfrågor i unionen bidrar till fler gröna jobb och till ekonomisk, hållbar och socialt ansvarsfull tillväxt i Europa. Ett besök till Bryssel i slutet av maj skulle alltså kunna vara givande, i synnerhet för de som söker inspiration och möjligheter till det egna arbetet inom grön utveckling och cirkulär ekonomi, samt till att koppla andras kompetenser till de egna.

Evenemang kopplade till EU Green Week kommer enligt kommissionen att arrangeras i flera länder. Det är dock i Bryssel där veckans stora konferens kommer hållas 30-31 maj, med föredrag av politiker, tjänstepersoner och näringslivsrepresentanter som alla strävar mot ett grönare Europa. Politikens roll kommer diskuteras redan konferensens första dag, där miljökommissionär Karmenu Vella och representanter från kommissionen och EU-parlamentet ska prata om behovet av en politik som är bra för Europas ekonomi, miljö och dess medborgare. Hur ska dessa olika områden prioriteras? Finns det tillräcklig politisk vilja att simultant främja dessa mål, och har unionen verktygen som behövs? Representanter från näringslivet kommer också tala om hur övergången till en cirkulär och grön ekonomi inte bara gynnar miljön utan även skapar arbetstillfällen. I den cirkulära ekonomins alla delar, från jordbruk och byggande till tillverkningsindustri och avfallshantering, kommer nya tjänster och nya kompetensbehov att skapas – med ökade arbetstillfällen som följd. Mer information om arbetet mot en cirkulär ekonomi, där produkter och tjänster tas tillvara i ett kretsloppstänkande, finns på generaldirektoratet för miljös hemsida. Vårt kontor har också publicerat ett flertal artiklar om initiativ och strategier på EU-nivån på vår hemsida. Under konferensen kommer även utmärkelsen Green Awards att utdelas, ett pris som inom EU:s sektorsprogram för miljö, LIFE, tilldelas projekt som starkt främjat unionens miljö och skapandet av grön tillväxt och jobb.

De olika perspektiv på grön utveckling och cirkulär ekonomi som kommer framföras på konferensen är dock bara en anledning att besöka Bryssel. Veckan kommer även innehålla möjligheter till att knyta kontakter och få information om årets kommande utlysningar inom LIFE-programmet. Nationella och Brysselbaserade experter på programmet kommer kunna besvara frågor från den som undersöker möjligheter till EU-finansiering av projekt inom biologisk mångfald, miljövänliga lösningar samt anpassningar till och arbetet mot klimatförändringar. Det kommer även finnas möjlighet att skapa en egen profil inför dagarna. Profilen kommer sedan kunna matchas med lämpliga potentiella projektpartners och möjliggöra enskilda möten under konferensen. Att närvara vid EU Green Week och dess konferens i Bryssel kommer alltså kunna ge både inspiration och verktyg till att förverkliga ett grönare Europa.

Klicka på bilden nedan för att länkas till hemsidan för EU Green Week. Där finns program och praktisk information inför konferensen i Bryssel. För den som ämnar söka EU-finansiering inom LIFE-programmet finns vidare information på hemsidorna för Naturvårdsverket och generaldirektoratet för miljö.