Ministerrådet uppmanar till mer cykling inom EU

Sen Luxembourg tog över ordförandeskapet i EU:s ministerråd har hållbara transportlösningar och rörlighet i städer stått högt upp på dagordningen.  På det senaste mötet med europeiska transportministrar uttrycktes ett starkt stöd för insatser för att främja cykling som ett miljövänligt transportalternativ i EU.

Ett land som används som gott exempel när det kommer till cykling är Danmark. I Köpenhamn cyklar 45 procent av befolkningen till jobbet eller skolan, vilket ställer stora krav på bland annat infrastruktur och stadsplanering. Nu vill ministerrådet se att andra medlemsstater också ska arbeta för att främja cykling då det har positiv inverkan på både miljö och hälsa. För att främja cykling har ministerrådet arbetat fram en deklaration som uppmanar EU-kommissionen till att bidra till populariteten av cykling genom en rad ambitiösa initiativ.

Exempelvis vill man från ministerrådet se att kommissionen ska få medlemsstaterna att integrera cykling i transportpolitiken och främja cykelinfrastruktur. Man vill även att medlemsstater ska kunna få ekonomiskt stöd genom EU-program för att kunna bygga cykelvänlig infrastruktur. Om kommissionen ställer sig bakom dessa initiativ skulle det innebära att medlemsstaternas infrastruktur bör ses över och anpassas till cykling vilket i sin tur även kommer påverka regionernas planering av framtida infrastruktur.

 

För att läsa mer om ministerrådets deklaration gällande cykling klicka här.