Mission för klimatneutrala och smarta städer

Arbetsmetoden missions har fått genomslag i såväl nationell som europeisk FoI-policy. Missions förutsätter att aktörer från olika sektorer, branscher och discipliner samlas kring ett mätbart mål som ska uppnås inom en viss tidsperiod.

En intressant möjlighet för den lokala och regionala nivån är utformningen av mission för klimatneutrala och smarta städer som förväntas integreras till EU:s innovationsbudget i Horisont Europa. Vilka aktiviteter inom detta mission är av intresse för Småland-Blekinge-Halland (?) och hur kan den lokala och regionala nivån koppla missions till pågående regionala arbetsmetoder (?)

Även om det återstår flera frågetecken kan det vara givande att följa förhandlingarna om utformningen av missions på den europeiska nivån!

Bakgrund – vilka missions föreslår kommissionen?    

Missionsinriktade målsättningar är ofta kopplade till samhällets stora utmaningar, som folkhälsa eller klimatutmaningar. I den europeiska kontexten, förslaget till Horisont Europa, har fem övergripande missions för nästa programperiod (2021 – 2027) tagits fram:

  • Cancer
  • Klimatförändringar
  • klimatneutrala och smarta städer
  • hälsosamma hav (healthy oceans)
  • hälsosamt mark- och jordbruk (soil health and food)

De fem övergripande områdena kommer att kopplas till specifika uppdrag med konkreta målsättningar, tidslinjer och finansieringsmöjligheter. I skrivande stund förhandlas och utformas kommissionens missionsförslag och särskilt intressant för den lokala och regionala nivån kan vara utformningen av mission för klimatneutrala och smarta städer.

Mission – klimatneutrala och smarta städer

Den övergripande målsättningen med mission för klimatneutrala och smarta städer är att europeiska städer ska uppnå klimatneutralitet till 2050. Det kopplas således samman med målsättningar i EU:s nya tillväxtstrategi (den gröna given) och FN:s hållbarhetsmål.

Mazzucato (the guru of missions) beskriver i sin rapport ”Missions-Oriented Research & Innovation in the European Union” att processen för att ta fram missions bör vara av sådan karaktär att den tillåter spänningen mellan top-down i att peka ut riktningen (klimatneutrala och smarta städer) och bottom-up i att utforska lösningarna på utmaningen (platsbaserade åtgärder för att uppnå klimatneutralitet).

Trots svårigheter i att tyda ev. framtida aktiviteter så finns det ett spännande initiativ på förhandlingsbordet som handlar om att utvalda städer kan ingå ett klimatkontrakt med kommissionen. Mission-styrelsen (the mission board for climate neutral and smart cities) föreslår att 100 europeiska städer undertecknar ett klimatkontrakt för att åta sig utmaningen att arbete mot klimatneutralitet redan till 2030.

Vad ett klimatkontrakt innebär och huruvida det gynnar tillströmning av kapital till lokala/regionala projekt återstår att se, men det finns en uttryckt vision om att mission för klimatneutrala och smarta städer ska kunna koppla europeiska, nationella, regionala och lokala politiska prioriteringar för att maximera synergier i offentligt finansierade program. Därmed kan ramverket runt detta specifika mission mer eller mindre utgöra en plattform för den lokala och regionala nivån att identifiera nya samverkansformer. Vilket med andra ord ligger mycket nära det regionala strategiska arbetet att ta fram och/eller uppdatera strategier för smart specialisering.

Regionala möjligheter att integrera RiS3 med mission för klimatneutrala och smarta städer

En förmodad regional möjlighet är att integrera mission för klimatneutrala och smarta städer till passande prioriteringar i strategin för smart specialisering. Vilket kan fungera som metod för att undvika dubbelarbete och för att säkerställa komplementaritet av finansiering för forskning och innovation mellan den lokala och regionala nivån.

Förespråkare för smart specialisering, i europeiska nätverk och tankesmedjor, betonar att smart specialisering redan utgör en beprövad och effektiv policy- och innovationsstrategi som erbjuder en modern förvaltning och implementering av EU:s innovationspolitik. Att hitta regionala kopplingar mellan metoderna kan vara särskilt aktuellt om det finns städer inom regionens geografi med ambition att delta, på ett eller annat sätt, i mission-arbete för klimatneutrala och smarta städer.

… men det återstår flera frågetecken kring hur missions integreras till Horisont Europa och en kärnfråga i detta sammanhang är om/hur finansiering knyts till platsbaserade åtgärder. Därmed kan det vara fortsatt intressant att följa förhandlingarna på den europeiska nivån – inte minst för att SBHSS medlemmar ska kunna bedöma om/hur man ser på möjligheten att knyta mission för klimatneutrala och smarta städer till regionens gröna prioriteringar.

Att integrera missions till RiS3 är, bedömningsvis, en process med relativt låg tröskel jämfört med t.ex. att använda ERUF-finansiering som medfinansiering till europeiska partnerskap i Horisont. Kanske är det därför en av de synergi-möjligheter som är mest effektiv för små- och medelstora regioner?

Mer läsning:

Mazzucato Missions-Oriented Research & Innovation in the European Union

Mission board – 100 climate neutral cities by 2030

Vinnova – missions

ERRIN – positionspapper

Friends of Smart Specialisation