Möjligheter och utmaningar för aquaculture – en regional fråga

Den 2 februari bevakade Småland-Blekinge-Halland konferensen ”EU Aquaculture – Farmed in the EU Regions” som anordnades av kommissionen och regionkommittén. Budskap som förmedlades från kommissionens sida var att det nu är ett momentum gällande aquaculture (vattenbruk) och vikten av att regionerna tar en aktiv och delaktig roll gällande implementeringen.

Konferensen innehöll flertalet presentationer av olika regioner med framgångsrik fiskodling och det framhölls att det är viktigt för regionerna att lära av varandra. Diversifiering av industrin framhävdes som nödvändigt för att säkerställa en framtida tillväxt och produktivitet. Existerande fiskodlingar kan utnyttjas på fler sätt, till exempel med algodling och sportfiske, vilket inte bara minskar sårbarheten för industrin utan också skulle kunna skapa fler arbetsmöjligheter.

Under konferensen framhölls också svårigheterna med att uppnå en social acceptans i samhället för odlad fisk. En aspekt som diskuterades var vikten av kvalitetsmärkning för att skapa mervärde för lokalt producerad fisk, vilket i sin tur kan leda till en attitydförändring. Flera regioner har utvecklat en ursprungsbemärkning på fisk för att säkerställa kvaliteten, vilket också kan vara ett alternativ för våra huvudmän som har mål med vattenbruk i sina regionala livsmedelsstrategier. Som vi nämnt tidigare i år så är det möjligt att ansöka om EU-projekt för att främja den regionala livsmedelskedjan genom EU:s strategi för säljfrämjande åtgärder. För våra huvudmän kan det därför vara möjligt att ansöka om bidrag för att marknadsföra den lokalt odlade fisken både nationellt och internationellt. Deadline för årets ansökningar är den 12 april.

Kontakta Brysselkontoret för mer information.

Mer information hittar ni på den här sidan: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_sv