Möte om miljö med statssekreterare Per Ängqvist

Måndagen den 24 april deltog Småland Blekinge Hallands kontor vid ett möte om miljö-, klimat- och energirelaterade frågor på EU-institutionerna och regionkontoren i Bryssel. Mötet ägde rum vid Sveriges ständiga representation vid EU. Eventet kommer inleddes av Per Ängquist, statssekreterare hos miljöminister Karolina Skog. Deltog gjorde också miljöråden Ida Edwertz, Martin Widstam, Loïc Viatte och energiråd Truls Borgström.

Statssekreteraren berättade om regeringens övergripande prioriteringar i förhållande till EU. Det finns tre prioriterade områden Sveriges regering valt att driva i EU.

  • Jobb och tillväxt

Denna punkt sammanfaller med Junckerkommissionens agenda och EU:s övergripande prioriteringar.

  • Miljö, klimat, energi
  • Migration och säkerhetsfrågor

Intressant kan vara att iaktta att den svenska regeringen sätter flyktingmottagande och säkerhet i förbindelse med varandra. Man skulle kunna se detta som en eftergift till de politiska strömningar som ser negativt på flyktingmottagande med motiveringen att detta hotar Europas säkerhet.

Under punkter som rör miljö, klimat och energi konstaterade statsrådet att den svenska positionen är att man ser mycket positivt på biodrivmedel och att transportsektorn är angelägen att reformera. Det som behövs menar Per Ängqvist är fordon som släpper ut betydligt mycket mindre koldioxid. Detta dels för att klara våra nationella mål om koldioxidutsläpp, men även för att kunna uppnå EU:s klimatmål 2020. Ett stort fokus ligger alltså på att fordonsindustrin förmår att förnya och förbättra sina produkter till att bli mer energieffektiva och mindre miljöbelastande. Med tanke på Sveriges ledande position som ett land av biltillverkare är detta en viktig fråga för Sverige. Per Ängqvist konstaterade att kunskapen om skog som en resurs för bränsle och etanol som biodrivmedel inte är tillräckligt spridd. Han konstaterade att bioetanol har 95% förbränning av koldioxid och 5% utsläpp. Han beskrev hur detta är en oöverträffad produkt som svenska företrädare i Bryssel behöver berätta om i sina kontakter på olika nivåer. Denna synpunkt delades av de företrädare som var på plats från svenska regionkontor i Bryssel.

Statsrådet lyfte också fram att svensk industri och offentlig sektor har en bred samsyn om att biobränslen och biodrivmedel är mycket positivt i den mån det kan ersätta fossilbränslen. För att Sverige skall kunna bli framgångsrika i sitt lobbyarbete i Bryssel framhåller Per Ängqvist att denna samsyn måste bestå. Sverige är ganska ensamma i sin position av vilja använda skog till biomassa och biodrivmedel som en resurs för omställning till ett hållbart samhälle. Denna position delas huvudsakligen av Finland. I övrigt menar Per Ängqvist att till och med länder som vanligen delar Sveriges position som exempelvis Nederländerna är kritiska. Detta beror på att man sett import av biomassa från Kanada som varit negativt för miljön. Man associerar användning av biomassa till det kanadensiska exemplet. Något som aktörer i Europa i övrigt associerar till biodrivmedel är palmolja. Därför menar statssekreteraren att man bör vara pedagogisk som regionföreträdare i sin förklaring av vad vi lägger i begreppet biodrivmedel och att detta involverar främst svensk skog och inte indonesisk palmolja.

Summeringen av mötet är att svenska företrädare bör hålla ihop, framhålla vår enighet och pedagogiskt förklara att Sverige har mycket skog som kan utgöra en viktig del i vår energiomställning.

Avslutningsvis konstaterade Per Ängqvist att det svenska målet är att bli ett ledande samhälle med tillväxt som är helt fossilbränslefritt.