Mörka kloaker möter skimrande julbelysning – Avloppsdirektivet diskuteras i Bryssel!

Måndagen den 21:a november bjöd Svenskt Vattens managementkommité in till bordssamtal i Bryssel för att diskutera EU-kommissionens nyligen presenterade förslag till uppdaterat avloppsdirektiv. Förutom den europeiska branchorganisationen för vattenfrågor EurEau och vattenbolaget Vakin, deltog även flera av de svenska regionernas Brysselkontor och SKR. Från Småland-Blekinge-Halland deltog Thomas Bergfeldt från Kalmar Vatten, tillika ledamot i Svenskt Vattens managementskommitté.

Bakgrunden till mötet som hölls i ett juldekorerat Bryssel, var det förslag som EU-kommissionen presenterade i slutet av oktober om att uppdatera direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, det så kallade avloppsdirektivet, vars nuvarande utformning antogs 1991. Förslaget till reviderat direktiv är en del av EU:s satsningar inom ramen för den Gröna given och ingår i EU:s handlingsplan för nollförorening av luft, vatten och mark . Kommissionen föreslår att direktivets tillämpningsområde utökas för att ta höjd för teknikutveckling och erfarenheter av hittillsvarande genomförande, samt att öka direktivets förenlighet med EU:s övergripande mål kring klimat, energi och cirkulär ekonomi.

Förslaget innehåller nya åtgärder som syftar till att bemöta resterande föroreningsbelastningar i form av utsläpp från mindre tätorter, utsläpp orsakade av nederbörd via nödutsläpp av orenat dagvatten, samt utsläpp av mikroföroreningar från läkemedel, kosmetika och plaster. Därtill föreslås vidare införande av nya energi och utsläppskrav, samt bättre utnyttjande av slam- och avloppsvatten. Förslaget innehåller även åtgärder för övervakning av bland annat hälsoparametrar, ökad tillgång till sanitet och transparens.

Förslaget till uppdaterat direktiv kommer under det närmsta året att behandlas inom EU:s lagstiftande institutioner, Europaparlamentet och rådet, varefter förslaget behöver implementeras genom svensk lagstiftning. För den som är intresserad av att kommentera direktivet och dess utformning, går det att fram till den 12 februari att svara på regeringens remiss.

Småland-Blekinge-Hallands ägare har uttryckt ett stort intresse för den typ av frågor som hanteras i avloppsdirektivet. Förslaget innebär både möjligheter och utmaningar för regionerna, inte minst i form av ökade möjligheter till cirkulär användning av restprodukter, men också ökade krav på rening, infrastruktur och övervakning. Under mötet i Bryssel den 21 november, diskuterades EU-kommissionens förslag i detalj samt vilka konsekvenserna kunde bli för svenska förhållanden.  Brysselkontoret kommer fortsätta att följa diskussionen både i Bryssel och på hemmaplan, och om efterfrågat komma med inspel från våra ägare.

Med koppling till arbetet kring vattenrening i våra regioner, kommer Region Kalmar län vid årsskiftet delta i ett projekt tillsammans med 16 aktörer från sju olika länder runt Östersjön. Projektet WaterMan ingår i EU:s Östersjöprogram och ämnar utveckla konkreta metoder för att förbättra återanvändning av vatten och motverka vattenbrist. Med en total budget på 45 miljoner kronor kommer fem pilotområden arbeta med bland annat vattenförsörjningsplaner, rening och återvinnande av avloppsvatten, samt vattenhållande åtgärder. Två av dessa pilotområden kommer ta plats inom Region Kalmar län, ett i Västervik och ett i Kalmar kommun. Projektet visar på tydliga styrkor inom SBHSS där man kan skapa synergier mellan aktivitet och policy, där lärdomar av WaterMan-projektet inte omöjligen kan ge värdefulla inspel till EU-kommissionens förslag till ett uppdaterat avloppsdirektiv.

Vill du läsa mer om Avloppsdirektivet och WaterMan, följ då länkarna nedan, eller kontakta EU-handläggare Martin Broberg.

Vidare läsning: