Nu är EU:s nya skogsstrategi för 2030 släppt

I samband med att EU:s stora klimatpaket fit-for-55 släpptes, presenterades den 16 juli även EU:s nya skogsstrategi som gäller fram tills 2030. Strategin ska bidra till att genomföra gröna given och målen om koldioxidneutralitet till 2050 och minskade utsläpp med 55% till 2030. Den bygger på EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 som presenterades 2030. Strategins mål är att de europeiska skogarnas kvalitet och kvantitet ska förbättras, samt att skyddet restaureringen och motståndskraften hos dem ska stärkas. Då skogen är viktig för Småland Blekinge Halland ur många perspektiv har vi engagerat oss i framtagandet. Just nu tittar vi på vilka möjligheter och hinder som strategin och dess åtgärder innebär för oss. Brysselkontorets första bedömning är att det är positivt att man ser stort värde av ökat byggande i trä, samt att man satsar på forskning och innovation och kompetensfrågor. Däremot skulle det kunna finnas utmaningar gällande definitioner av hållbart skogsbruk, rapportering och nyttjandet av skog- och trä till andra produkter. Nedan har vi redogör vi kortfattat för några aspekter som lyfts strategin.

Nyttjande av skogsråvaror: Skogsråvaror ska framför allt användas till produkter med lång livslängd Kaskadprincipen ska vara utgångspunkt. Vissa träd ska inte användas alls. Träprodukters viktigaste roll är att användas i omställning av byggsektorn, EU kommer ta fram ramverk för att främja detta.

Bioenergi: EU-kommissionen ser att det fortsatt kommer användas bioenergi i EU, men att förnybartdirektivet (RED) behöver stärkas föra att säkerställa att det endast är rester som används. Stärkt kaskadprincip är centralt för detta och nya EU-riktlinjer/regler för detta väntas. Strategin uppmärksammar medlemsstaterna om att på kort och medellång sikt inte täcker skogens upptag av koldioxid inte upp för utsläppen från bioenergi.

Hållbart skogsbruk: Primary och old-growth forest ska skyddas och hållas undan skogsbruk. Mer hållbara skogsbruksmetoder behöver användas. Kalhyggen ska endast användas i särfall. Forest Europes definition av hållbart skogsbruk anser man inte vara tillräcklig, ytterligare indikatorer ska tas fram tillsammans med medlemsstaterna.

Ökad andel skog: Bindande mål för skogsrestaurering håller redan på att tas fram. ”Tre miljarder träd”-initiativet ska implementeras och här kan nationella, regionala och lokala åtaganden göras. Man vill se ökade ersättningar till små privata skogsägare för tillhandahållandet av ekosystemtjänster. Man uppmanar även till ökad användning av CAP till aktiviteter i linje md EU:s skogsstrategi.

Rapportering och övervakning: EU-kommissionen vill se ökad samordning av rapportering och övervakning av skogsbruk. T.ex. genom att alla länder ska ta fram strategiska skogsplaner och ett EU-ramverk för övervakning. Dessutom vill man att tillämpandet av skogsbruksplaner ska öka bland privata skogsägare. När det gäller själva genomförandet av skogsstrategin ser amn även ökat behov av samordning och mer effektiv styrning och kommer bland annat slå samman Standing Forestry Committee och the Working Group on Forest and Nature. Den ena har haft ett mer skogsbrukarperspektiv medan den andra mer av ett miljöperspektiv och syftet är att alla perspektiv ska hanteras.

Innovation och kompetensförsörjning: Behov av mer forskning inom skog vilket ska stödjas av Horisont Europa, framför allt kluster 6 Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö och via innovationspartnerskapet Circular Bio-based Europe. Man ser också ett behov att satsa på utbildning och kompetens, inte minst utifrån aktuella klimatutmaningar, och vill skapa en Skills pact för skog tillsammans med skogsindustrin.

Du hittar strategin i sin helhet här och vi har även sammanställt alla åtgärder i denna fil.

Brysselkontoret kommer tillsammans med medlemmarna fortsätta analysera strategin och även de förslag i fit-for -5 som berör skog och trä. Kontakta Linda vid intresse att engagera er eller för mer information.

Informationsmaterial

EU:s nya skogsstrategi för 2030

EU-kommissionens pressmeddelande

Frågor och svar om EU:s nya skogsstrategi för 2030

Webbplats EU:s skogsstrategi

Faktablad om natur och skog

Faktablad – 3 miljarder ytterligare träd

Webbplats – 3 miljarder träd