Ny deklaration från nätverk för konkurrenskraftig och hållbar turism

I december lanserade arbetsgruppen för digitala plattformar inom NECStouR, Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism, en ny deklaration om digitalisering och delningsekonomi inom turismnäringarna: Barcelonadeklarationen. Deklarationen sammanfattar synen hos ett av EU:s största nätverk inom turismfrågorna på några av näringarnas största utmaningar och möjligheter.

I EU-kommissionens meddelande ’Europa, världens främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism’ från 2010 poängterades de utmaningar och möjligheter digitaliseringen utgör för de europeiska turismnäringarna. Å ena sidan utgör digitaliseringen en möjlighet att nå ett större kundunderlag och ökad tillväxt för unionens tredje största ekonomiska sektor. Å andra sidan utgör de ökade kraven från konsumenterna på webbaserade tjänster och information även utmaningar för speciellt små och medelstora företag att hålla jämna steg med utvecklingen. Frågan har utgjort en av de stora prioriteringarna för kommissionens arbete i att främja turismnäringarnas tillväxt sedan dess, men flera röster har höjts de senaste månaderna för att arbetet inte har varit tillräckligt och att digitaliseringen måste arbetas mot än starkare framöver.

Det är i ljuset av detta en bör se Barcelonadeklarationen från december 2016. Den är vidare intressant ur två hänseenden. Först så visar den vilken syn ett av EU:s största nätverk för konkurrenskraftig och hållbar turism har på digitaliseringens framtid inom näringarna. Att läsa deklarationen kan således vara ett sätt att se frågans aktualitet inom EU och vilken input kommissionen får inom turismfrågor. Ett annat sätt att se på deklarationen är vilka möjligheter som finns för unionens regioner att samlas och för att med gemensamma krafter främja både de egna näringarna och påverka EU-institutionernas arbete. Som nätverkets medlemmar skriver i den gemensamma deklarationen utgör arbetsgruppen och det vidare nätverket chanser för över 60 regioner, branschorganisationer och andra att dela erfarenheter, goda exempel och att visa upp en gemensam hållning gentemot de egna länderna och EU-institutionerna.

Deklarationen går att läsa här och mer om information om NECStouR finns här.