Ny EU-lag ska stärka pressfriheten

Under de senaste åren har vi sett hur press- och mediefriheten hotats på fler håll i Europa. Nu tar EU ett historiskt steg för att förhindra spridningen av denna negativa trend och för att skydda journalister och andra aktörer inom branscher för media och kommunikation. Flera av våra ägare i Småland-Blekinge-Halland har understrukit betydelsen av omvärldsbevakning inom kulturpolitiken i Europa kopplat till teman som yttrandefrihet och armlängds avstånd. I denna artikel beskriver vi vad akten innebär och de positiva effekter den kan medföra för kulturella och kreativa branscher och regional media.

Den 13 mars 2024 röstades mediefrihetsakten igenom i Europaparlamentet. Mediefrihetsakten är en förordning, alltså en bindande rättsakt som alla EU-länder ska tillämpa i sin helhet, vilket innebär att det inom en snar framtid blir en lag att förhålla sig till i Sverige. Denna ska verka för att framför allt öka transparensen, skydda medieleverantörer och journalisters oberoende och stärka den mediala mångfalden. Lagen innebär att mediesektorn nu kommer omfattas av EU:s konkurrensregler, där nya regler således kommer gälla för medlemsländerna. Bland annat kommer alla medier behöva visa transparens gällande ägande och tydligt offentliggöra information om detta. För att garantera pressfriheten och alla medborgares rätt till information, samt för att förhindra att medier utnyttjas politiska syften, eller att politiska beslut begränsar medias frihet, måste alla medlemsländer nu förbjuda politisk påverkan när det kommer till redaktionella beslut. Stora online-plattformar, såsom X och Facebook, kommer också påverkas då EU:s nya riktlinjer och lagstiftning för att motverka desinformation kommer hindra stora företag från att begränsa oberoende innehåll från olika medier.

Europaparlaments ordförande för Utskottet för Kultur och Utbildning (CULT), Sabine Verheyen (bild), understryker aktens betydelse och hur stor roll medial mångfald spelar i demokratier: ”Den europeiska mediefrihetsakten är vårt svar på detta hot och en milstolpe i europeisk lagstiftning. Den värdesätter och skyddar mediernas dubbla roll som företag och som demokratins väktare”.

Aktörer i Småland-Blekinge-Halland har uttryckt intresse för akten, vilken även ämnar att förenkla internationella samarbeten mellan aktörer inom media och kommunikation. Akten kommer också verka för att öka rörligheten för dessa aktörer inom EU:s inre marknad. Detta förenklar kunskapsutbyten och internationella samarbeten, vilket i sin tur kan utveckla och berika regionernas kultur- och näringsliv. Starkare skydd och garantier för journalister på arbetsmarknaden, tillgång till information och en oberoende mediesektor har potentialen att främja olika former av kulturella och kreativa satsningar. Detta kan gynna och stärka mångfalden inom sektorn, vilket även kan öka transparensen i regionala frågor.

Mediefrihetsakten kommer att färdigställas på alla officiella språk och antas formellt även av den andra lagstiftande institutionen Rådet, alltså Europeiska unionens råd som företräder medlemsländernas regeringar, senast i april 2024.

 

Klicka här för att läsa mer på Europaparlamentets hemsida.

Klicka här för att läsa mer på Rådets hemsida.