Nytt europeiskt index för kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för Småland-Blekinge-Hallands medlemmar och Bryssel-arenan erbjuder flera forum där europeiska nätverk och regioner diskuterar EU:s verktyg för att stävja obalans på den gemensamma arbetsmarknaden. Nyligen besökte Brysselkontoret eventet ”Introducing the European Skills Index” som presenterade ett index (data) på medlemsländernas arbete med kompetensförsörjning. Statistiken visade bl.a. att Sverige har stora förbättringsmöjligheter vad gäller kvalifikationsmatchning – ett område som ges stöd i bl.a. EU:s kompetensagenda och utlysningar inom Erasmus-programmet.

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, Cedefop, har skapat The European Skills Index (ESI) som samlar in data och mäter kompetensförsörjningsbehov. Utifrån indexets komponenter (kompetensutveckling, aktivering och matchning) har varje medlemsstat tilldelats poäng beroende på hur de presterar.  Poängen visar hur långt landet har kommit i relation till den ideala poängen som är 100 %. Sveriges sammanlagda indexpoäng är 72 % och inom kompetensutveckling är Sverige på andraplats av EU:s medlemsländer, på aktivering av kompetens är Sverige på förstaplats, och på matchning av kompetens är Sverige på trettonde plats. 

Sverige har därmed störst förbättringspotential inom matchningen, och mer specifikt inom indikatorn för kvalifikationsmatchning där poängen ligger nere på 26 %. Detta betyder att problemet ligger i att matcha individernas intressen, erfarenheter och förmågor till arbetsmarknaden.  Ett område som bl.a. svenska regioner arbetar intensivt med på hemmaplan och där EU erbjuder verktyg och projektfinansiering för ytterligare insatser inom kompetensförsörjning och matchning.

Exempel: kompetensinsatser utifrån specifika branschers behov

Som vi skrivit om i tidigare artiklar finns det möjlighet att nyttja Erasmusprogrammet för att och stärka yrkeskompetenser i branscher som har svårt att tillsätta kunnig arbetskraft. EU vill främja samarbete mellan europeiska aktörer för att tillsammans utveckla verktyg för att möta rådande lokala och regionala arbetskraftsbehov.

Ett exempel på ett projekt som är finansierat av Erasmus inom kompetensförsörjning är DRIVES-projektet inom transportbranschen. Projektet, som har partners från 11 olika medlemsländer, syftar till att bygga kompetens och stävja rådande kompetensbrist inom bl.a. biltillverkningsindustrin där omställning och digitalisering ställer nya krav på arbetstagare.

Ett annat, liknade exempel, är MATES-projektet vars syfte är att utveckla en kompetensstrategi inom sjöfartsindustrin (särskilt skeppsbyggnad och offshore-förnybar energi). Den ”blå ekonomin” och ”blåa branscher” kräver fler arbetstagare och ny kompetens inom den befintliga arbetskraftsstyrkan för att lyckas uppnå målet med en digital och kunskapsdriven sjöfartsindustri.

Båda projekten är finansierade av Erasmusprogrammet (Drives 3,9 miljoner € och Mates 4,9 miljoner €) och sträcker sig mellan 2018 – 2021. Skulle kommissionens förslag om en utökad Erasmus-budget gå i land så finns det goda möjligheter att driva eller vara partner i liknande projekt inom branscher som har behov av arbetskraft i Småland-Blekinge-Halland.