Ny infrastrukturpolitik sammanbinder Europa

Transport är ett område som har blivit mer prioriterat för att främja den europeiska ekonomin. För en ökad tillväxt krävs det effektiva förbindelser genom Europa. Därför har finansieringen för den nya infrastrukturpolitiken tredubblats till 26 miljarder euro för transport under perioden 2014-2020. Som en grundstomme för transport inom EU:s inre marknad har man infört ett stomnät som är tänkt att sammankoppla Europas transportförbindelser: Trans European Transport Network (TEN-T)

Under TEN-T kommer det att bildas olika förbindelser, så kallade stomnätskorridorer. Korridoren för Sveriges del kommer att gå under benämningen Scandinavian-Mediterranean Corridor. och den stomnätskorridoren kommer att vara den största av alla stomnätskorridorer inom TEN-T. Färdleden kommer att täcka förbindelser hela vägen från Nord- till Sydeuropa. Genom förbättrade järnvägar, inre vattenvägar och infrastruktur inom sjötransport kan man främja förbindelserna för passagerare och företag. Bättre förbindelser minskar trafikstockningar, leder till mindre trafikstörningar och snabbare resor, vilket i sin tur inte enbart främjar den europeiska ekonomin men också minskar utsläppen av växthusgaser och förorenande gaser.

TEN-T nätverket kommer att förstärka sammanhållningen inom EU genom utökade förbindelser mellan medlemsländerna inom EU, och den europeiska inre marknaden genom att förenkla förbindelserna och göra det enklare för företag att transportera gods. Detta gör nätverket unikt då det sammankopplar hela den europeiska infrastrukturen. Redan nu kan det vara bra att se över regionala – och nationella strategier om hur man kan samverka för synkroniseringen av det europeiska transportnätverket genom att förbättra förbindelserna med andra regioner/länder.