Ny onlineplattform för kultur har lanserats!

I november 2022 antog Europeiska rådets kulturministrar en resolution om EU:s arbetsplan för kultur 2023–2026, vilken fastställer prioriteringarna för att ta itu med de viktigaste utmaningarna som de kulturella och kreativa sektorerna står inför idag, samt vilka åtgärder som krävs. En av åtgärderna för att stärka de kulturella och kreativa sektorerna, som presenteras i arbetsplanen, är att skapa en onlineplattform som kartlägger arbetsvillkoren inom EU:s kulturella och kreativa sektor. Projektet Creative FLIP har nu lanserat onlineplattformen Creatives Unite. Plattformen är en EU-omfattande kunskapsresurs som möjliggör för ett kontinuerligt utbyte av kortfattad och saklig information, god praxis, jämförande kartläggningar och problembaserade analyser.

Plattformen kommer att vara en resurs där en kan få information om de viktigaste aspekterna av arbetsförhållandena inom kultursektorn i EU:s 27 medlemsländer, däribland kopplat till social trygghet, arbetsrelationer, lärande och färdigheter, samt konstnärlig frihet. I framtiden kommer plattformen även inkludera analyser och fallstudier om ämnet. Utöver detta inkluderar plattformen följande:

  • Mobility search tool: Ett interaktivt sökverktyg för mobilitetssystem. Inom detta fokuserar skapare, kreativa hubbar och fab-lab-gemenskaper (en samling av exempelvis artister, forskare, ingenjörer och studenter som tillsammans skapar, samlar kunskap och uppfinner lösningar) på att utbyta erfarenheter och praxis med beslutsfattare över hela Europa och dess grannländer.
  • My intellectual property tool: En samling av verktyg för att tillhandahålla information om Intellectual Property (IP) som är hjärtat av den kulturella och kreativa industrin. IP hänvisar till sinnets/det mänskliga intellektets skapelser, som exempelvis uppfinningar, litterära och konstnärliga verk, mönster och symboler.
  • So you need money: Detta verktyg informerar om regionala, nationella och specifika projektutlysningar och finansieringsmöjligheter för den kreativa och kulturella sektorn.

Kulturarbete inom Småland-Blekinge-Halland

I flera av våra regioner arbetar man med olika former av kulturuttryck och inom olika fokusområden, exempelvis har intresset för kopplingen mellan kultur och det digitala varit stort, vilket har använts av såväl museum som artister. Nu ämnar de utvidga digital kultur till fler sektorer. Inom detta område har Creatives Unite diverse publicerat relevanta utlysningar och verktyg kring digital kultur; exempelvis öppnar European Digital Deal, en treårig utredning inom Kreativa Europa, upp för ansökningar för artister som är intresserade av att utforska länken mellan teknologi och demokrati (Obs! Deadline: 30 november 2023), och nätverket European Network of Cultural Centers (ENCC) publicerade nyligen verktygslådan som fokuserar på digital etik för kulturorganisationer.

Andra exempel på hur aktörer i våra regioner har arbetat för att utveckla kulturarbetet är genom partnersök inför en ansökan inom Kreativ Europa, som är EU-programmet för kultur och kreativitet. Partnersöket syftar till att skapa nya förutsättningar för dagens författare och möjliggöra för dem att nå utanför Sveriges gränser samt etablera långsiktiga samarbeten med partnerns runtom i Europa. Även inom området litteratur finns det uppdateringar på Creatives Unite. Bland annat ligger en utlysning ute från Culture Moves Europe, som ämnar ge ut bidrag till artister och yrkespersoner inom kultur (till exempel för de som arbetar med litteratur) som vill genomföra projekt med en partner från ett annat land inom Kreativ Europa (Deadline: 31 maj 2024). Utöver detta har European Cultural Heritage Skills Alliance (CHARTER) publicerat en databas för att samla litteratur – där det finns möjlighet till samarbete genom att rapportera om litteratur som bör inkluderas i databasen.

Finansieringsmöjligheter

Kreativa Europa är ett alternativ till finansiering från EU-nivå för kulturarbete, men det finns fler valmöjligheter. För att underlätta sökandet efter relevanta finansieringsmöjligheter från EU-nivå för den kulturella och kreativa sektorn, har EU-kommissionen tagit fram en interaktiv finansieringsguide som Brysselkontoret tidigare har informerat om. I CulturEU samlas totalt 75 finansieringsmöjligheter från 21 olika EU-program, såsom Kreativa Europa, Horisont Europa, InvestEU och strukturfonder. Detta kan underlätta för våra medlemmar inom den kulturella och kreativa sektorn att hitta möjligheter för EU-finansiering, se vilken sorts aktiviteter som kan få EU-stöd och information om vilka som kan ansöka och hur det går till.