Ny plaststrategi för ett mer cirkulärt Europa

Igår publicerade EU-kommissionen för första gången en europeisk strategi för plaster. Strategin utgör en del av det cirkulära paket som antogs 2015 och det är många som väntat på den med intresse. Dels som ett svar på det miljö- och klimatproblem som plaster innebär. Dels näringslivet som kommer behöva utveckla sina produkter och förhålla sig till nya bestämmelser. Ett av målen är att alla plaster ska kunna återvinnas eller återanvändas år 2030. För att klara utmaningen kommer det krävas mer forskning och innovation och för detta skjuter nu EU till 100 miljoner euro. Med tanken på att plast är en global utmaning finns det alla möjligheter för europeiskt näringsliv att bli konkurrenskraftiga och leda vägen mot en mer cirkulär framtid. För Småland-Blekinge-Halland kan EU satsning på plast vara av intresse ur flera perspektiv.

Våra kuster påverkas direkt av plastavfall med negativt följder för vår livsmiljö, attraktivitet och turismnäring. Initiativ kopplade till strategin kan innebära utvecklingsmöjligheter för t.ex. våra sjukhus där det finns ett behov av att ersätta engångsartiklar med mer hållbara produkter. EU-kommissionen vill även se ett större nyttjande av grön offentlig upphandling och kommer göra vissa åtgärder för att förbättra möjligheterna till detta. Generellt innebär de satsningar som nämns gällande forskning och innovation ytterligare möjligheter för lärosätena att delta i samarbetsprojekt på området. För det regionala näringsliv, både de företag som arbetar direkt med plast eller där plast ingår i produkter, innebär initiativen i strategin både utmaningar och möjligheter. Gemensamma standarder ställer nya krav, men gör det även enklare det att tillverka produkter för den europeiska marknaden. Det kan vara en utmaning att ta fram nya hållbara produkter, men med rätt insatser, ev. i samverkan med offentliga aktörer, kan det stärka företagens konkurrenskraft. I strategin betonar EU-kommissionen behovet av samverkan mellan olika nivåer och sektorer.

Det har tidigare talats om EU-skatt på plaster. Några sådana innehåller inte förslaget, men EU-kommissionen anger ändå att man ska undersöka möjligheten att introducera finansiella åtgärder på EU-nivå, vilket även skulle ge ökade budgetintäkter efter Brexit. Mikroplaster är en annan fråga som varit uppe i den allmänna debatten den senaste tiden. Plaststrategin innehåller inget förbud mot mikroplaster, men EU-kommissionen kommer titta på hur man kan begränsa användandet.

Nedan är några sammanfattande punkter av vad som tas upp i strategin:

  • 2030 ska alla plastprodukter i EU kunna återvinnas eller återanvändas
  • 100 miljoner euro extra till Horizon 2020 för kopplat till plast
  •  Nya förpackningsbestämmelser och EU-standardiserat system för separat insamling och sortering av avfall ska tas fram.

Nästa steg

Vi kan förvänta oss ett ökat fokus på plast inom flera områden under den kommande tiden. Detta kan ge tillgång till erfarenhetsutbyten, goda exempel, likväl som finansiering till utvecklingsprojekt. Det kan också vara en möjlighet att marknadsföra sådant som görs i Småland-Blekinge-Halland.

De närmsta veckorna kommer Brysselkontoret bevaka åtminstone ett par evenemang kopplat till plaststrategin. Ett av dessa är EU Circular eceonomy stakeholder platform där det ett pass helt kommer handla om just plaststrategin. Hör gärna av er om ni vill göra inspel i frågan eller vill att vi bevakar.

Från EU-kommissionen sida har arbetet inletts med att revidera direktivet om förpackningar och förpackningsavfall och utarbeta riktlinjer för separat insamling och sortering av avfall som ska utfärdas under 2019.

Det finns redan nu ett öppet samråd gällande marint avfall och engångsplaster. Sprid gärna till aktörer som kan vara intresserade av att lämna synpunkter, samrådet är öppet t.o.m. 12 februari.

Förslag till direktiv för mottagningsanordningar i hamnar presenterades samtidigt som plaststrategin. Förslaget ska förhandlas i rådet och Europaparlamentet, här kan det vara relevant att säkerställa att eventuella regionala perspektiv och önskemål finns representerade och fös fram.

I EU-kommissionens pressrelease hittar ni en bra sammanfattning och länkar till strategin, faktablad och annan relevant information.

Brysselkontoret fortsätter bevaka det fortsatta arbetet och möjligheter för Småland-Blekinge-Halland. Kontakta oss om ni vill ha mer information eller om det åar något som ni vill att vi särskilt ska fokusera på.