Nya europeiska energistrategier – vätgas och integrering av energisystem

EU har just presenterat två nya strategier på energiområdet – en för vätgas och en för integrering av energisystem. Båda syftar till att uppnå mål om ett koldioxidneutralt Europa 2050 och ingår i EU:s gröna giv. Vätgasstrategin pekas särskilt ut som central för EU:s återhämtning, då utveckling på även väntas leda till ekonomisk tillväxt och jobb. Det finns tydliga kopplingar mellan de två strategierna. Strategin för integrering av energisystem tar sig an energisystemet som helhet. Vätgas är ett av de energislag som ska integreras i energisystemet.

Utifrån Småland Blekinge Hallands prioriteringar kopplat till fossilfrihet, inte minst inom transport, är strategierna av intresse. Region Kalmar svarade på det samråd som legat till grund för strategin för integrering av energisystem. n. Biogasens roll var en av de aspekter regionen lyfte i sitt svar.

 

EU:s strategi för integrering av energisystem

Syftet med strategin är att uppnå ett mer sammankopplat system med kopplingar mellan olika energibärare, delar av infrastrukturen och användningssektorer. Detta är något som inte fungerar optimalt idag. Som exempel på ett integrerat energisystem nämns att man laddar bilar med el från solpaneler på hustak, medans själva husen värms med restvärme från fabriker, vilka i sin tur nyttjar vätgas framställd från vindkraft till havs. Det handlar med andra om att koppla samman alla delar i systemet. Strategin består av tre pelare:

  • Ett mer cirkulärt energisystem
  • En mer omfattande direkt elektrifiering i de sektorer som är slutanvändare
  • För de sektorer som är svåra att elektrifiera framhålls i strategin förnybara bränslen, inklusive förnybar vätgas och hållbara biobränslen och biogas

Strategin innehåller en rad åtgärder som ska genomföras de närmaste åren. Det handlar om allt från lagstiftning till finansiellt stöd. Det kommer vara relevant att ytterligare analysera dessa tillsammans inom Småland Blekinge Halland.

Länkar:

Pressrelease

Förslag till EU:s strategi för integrering av energisystem

Frågor och svar om EU:s strategi för integrering av energisystem

Faktablad om EU:s strategi för integrering av energisystem

Video om EU:s integrering av energisystem

 

EU:s vätgasstrategi

Vätgas är ett område som flera europeiska regioner arbetat med sedan länge. Detta har även lett till att flera nätverk och partnerskap för vätgas bildats. Nu sätter även EU-kommissionen särskilt fokus på vätgasens i energiomställningen. Man ser en stor potential för vätgas särskilt i de fall där elektrifiering inte är en lösning, men även som ett sätt att lagra energi från förnybara källor. För att ta till vara på vätgasens potential behövs dock ytterligare investeringar, regelverk, marknadsuppbyggnad och forskning och innovation. Det är detta som EU-kommissionens vätgasstrategi tar sig an utifrån en tidsplan med följande faser:

  • Från 2020 till 2024 kommer EU att ge stöd till elektrolysanläggningar för förnybar vätgas som har en kapacitet på minst 6 GW och produktion av upp till en miljon ton förnybar vätgas
  • Från 2025 till 2030 behöver vätgasen bli en fullvärdig del av EU:s integrerade energisystem, med elektrolysanläggningar som har kapacitet på minst 40 GW och produktion av upp till tio miljoner ton förnybar vätgas i EU.
  • Från 2030 till 2050 bör tekniken för förnybar vätgas vara mogen för en storskalig utbyggnad inom alla sektorer där det varit svårt att fasa ut fossila bränslen.

I och med detta gör EU-kommissionen klart att man ser vätgasen som en del av EU:s energisystem i ett långsiktigt perspektiv. Detta kan vara värt att ta med sig i regionala strategier och åtgärder. På kort sikt är det för Småland Blekinge Halland av intresse att särskilt titta på satsningar och stöd i återhämtningsplanen 2021-2022, men även generellt de satsningar som planeras för programperioden 2021-2027. Tillsammans med strategin lanserades även europeiska alliansen för ren vätgas, som samlar en bredd av intressenter och beslutsfattare, inkl. den regionala nivån. Alliansen ska ta fram en genomförandeplan för investeringar i storskalig produktion och verka för ökad efterfrågan på förnybar vätgas i EU. Även denna kan vara av intresse att följa och engagera sig i.

Länkar:

Pressrelease

Förslag till EU:s vätgasstrategi

Frågor och svar om EU:s vätgasstrategi

Faktablad om EU:s vätgasstrategi

Faktablad om den europeiska alliansen för ren vätgas

Video om EU:s vätgasstrategi

Europeiska alliansen för ren vätgas