Nya insatser för biologisk mångfald – vad betyder det för vårt skogsbruk?

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade naturområden inom EU som skapades för att förhindra förstörelsen av biologisk mångfald samt vara ett redskap för att förverkliga EU 2020 målen inom miljösektorn. Idag förs det en diskussion på EU nivå om starkare krafttag för naturskydd och biologisk mångfald. EU-kommissionen utvärderar hur implementeringen av Natura 2000 gått till och hur den fortsatta utvecklingen bör gå till. Med tanke på det arbete med skogsstrategi som pågår hos våra huvudmän kan det finnas relevanta aspekter att beakta inom pågående diskussion om Natura 2000’s implementering. Nyligen deltog Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor på ett seminarium på det temat hos Europeiska Skogsinstitutet (EFI). Seminariets huvudfokus var implementeringsarbetet av Natura 2000 i skogsnäring och dess effekt på genomförandet av framtida utveckling. Då omkring 25 % av EU:s totala skogsområde är del i nätverket har skogsnäringen fått ett ökat fokus.

I Sverige finns det omkring 4000 Naturaområden, varav cirka 817 stycken är situerade inom Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. Det svenska Naturaarbetet samordnas av Naturvårdsverket och är därför inget ansvarsområde för våra huvudmän. Dock finns det en gemensam vilja från EU:s sida att involvera en större bredd av aktörer och intressenter i naturarbetet, vilket kan utgöra en relevans för aktörer inom Småland-Blekinge-Halland att ställa sig frågan på vilket sätt och med vilken kunskap vi kan bidra till detta arbete.

Dessutom kan det, baserat på fokusområden inom hållbar grön utveckling, branscherna livsmedel och skog samt de gröna näringarna, vara av relevans för Småland-Blekinge-Halland att fortsätta följa denna fråga. Då det på EU nivå idag argumenteras för att vi är långt ifrån att uppnå EU2020 målen inom natursektorn kan det krävas att Natura 2000 blir ett mer långsiktigt implementerat tankesätt i arbetet av skyddad natur, agrikultur och biologisk mångfald. Samtidigt är det inte en självklarhet att åtgärder för ökad biologisk mångfald går hand i hand med utveckling av den biobaserade ekonomin och ökat nyttjande av biologiska resurser. Det kan därför vara av intresse att följa ev. diskussioner gällande balansen mellan dessa två aspekter och kanske kan vi även bidra med kunskap och erfarenhet. Från tidigare diskussioner i EU om t.ex. bioenergi, vet vi att förutsättningar för att naturens resurser skiljer sig åt mellan EU:s medlemsstater.

EU:s arbete med Natura 2000 och dess implementering i skog kommer fortsätta för att kunna uppnå EU 2020 målen. Vi på Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor är beredda att gå djupare in i frågan om intresse finns för detta. Vid eventuellt intresse av konferensen finns två av presentationerna här samt en summerande artikel här. EU:s handlingsplan som presenterades innan sommaren, ”An Action Plan for nature, people and the economy” går att läsa här. Representationen för Freiburg universitet, Metodi Sotirov, flaggade för att det i början av februari 2018 kommer arrangeras en tredagars workshop med fokus på Natura 2000. Hör gärna av er vid eventuellt intresse eller frågor.