Nya möjligheter för försvarsrelaterad industri – Europeiska försvarsfonden

Förra veckan deltog brysselkontoret på ett informationsmöte om den europeiska försvarsfonden där kommissionen bland annat tog emot åsikter från olika aktörer och informerade om möjligheterna som finns med den europeiska försvarsfonden. Syftet är att minska antalet parallella försvarssystem och öka effektiviteten vid utveckling och inköp. Här menar kommissionen att det finns utrymme för att minska dupliceringen, öka samarbetet och använda utgifterna mer strategiskt. Fonden kan hjälpa med att bygga klustersamarbeten kring försvarsindustrin, vilket kan stötta regionala utvecklingsmöjligheter. Vad kan detta innebära för försvarsinriktade företag i Småland-Blekinge-Halland?  

Att kommissionen tar detta initiativ är ingen slump. Det kan ses som en logisk utveckling av medlemsstaternas önskningar om utökat samarbete med försvars- och säkerhetsfrågor. Europas medlemsstater har 178 olika vapensystem och 17 olika typer av stridsfordon i jämförelse mot USA som har 30 olika vapensystem och endast en typ av stridsfordon. Det är alltså ett initiativ som tagits för att effektivisera och stärka den europeiska försvarsindustrin. Kommissionen vill genom mer koordinerade tillverkningar samt inköp tillsammans med mer forskningsfinansiering till forskning på området utveckla ett starkare försvarssamarbete över hela Europa.  Försvarsfonden är indelad i tre steg, forskning, utveckling och inköp:

–          Forskning: Här vill kommissionen se ökat stöd till forskning kopplat till försvar. Finansieringen kommer att fokusera på forskning som innehåller samarbete och kommer att uppgå till 90 miljoner euro till slutet på 2019, med 25 miljoner redan under 2017. Det kommer sedan distribueras 500 miljoner till 2020 och under 2018 kommer kommissionen att föreslå en årlig budget av 500 miljoner till ett Europeiskt forskningsprogram med fokus försvar.

–          Utveckling: Kommissionen vill här att EU ska medfinansiera olika utvecklingsprojekt av militära och försvarsrelaterade produkter. En annan ambition är att se en sammanslagning och fördelning av nationella resurser.  En sådan struktur skulle i så fall betyda att vissa aktörer på den europeiska försvarsmarknaden skulle få möjlighet till expandering, medan andra kanske har sämre möjligheter att sälja sina produkter.

–          Inköp: Kommissionen ser att man kan komma med praktiskt support vid inköpet av produkterna. Syftet med fonden är att skapa incitament för medlemsstater att samarbeta vid utveckling av produkter knutna till försvarsindustrin. Fonden skulle även kunna användas till att göra gemensamma inköp för att minska kostnaderna. Därför kommer bara samarbetsprojekt att godkännas, samt en del av budgeten att öronmärkas åt samarbete som gäller små och medelstora företag mellan olika länder. Under denna del kommer kommissionen att lägga 500 miljoner under 2019-2020. Budgeten kommer sedan att ökas till 1 miljard euro per år efter 2020. Kommissionen jobbar därför även just nu med att förbereda ett mer utförligt program för tiden efter 2020.

Med dessa initiativ vill kommission stötta en smartare försvarsindustri i Europa genom att undvika duplicering med många likartade nationella program. Det största frågetecknet för framtiden kommer vara vem som ska vara den huvudsakliga producenten av militär- och försvarsprodukter i Europa, något som inte medlemsstaterna nog kommer gå med på lättvindigt. Utvecklingen görs även med ekonomin i åtanke. Industrier inom försvaret har en positiv påverkan på ekonomin och genererar ofta jobb i andra sektorer. Samtidigt skapar det en kompetent arbetskraft för andra industrier. Hela fonden kan även ses som en viktig pusselbit för kommissionens mål om ett säkrare Europa.

Inom Europeiska försvarsfonden finns även en utlysning ute för stöd till kluster som arbetar med försvar och säkerhet. Med tanke på deadline för kommande utlysning är det praktiskt sett för kort tid att söka till utlysningen som har deadline 13 december. Men, från det som sades på mötet finns det stor framtidspotential för området. Vi vet att utlysningar för kommande år kommer att presenteras i april 2018. 

Därför kan nuvarande utlysnings ”vinnare” vara till hjälp för att för att få en riktlinje inför framtida projekt. Om man vill läsa mer om kriterierna för ansökan till just denna utlysning går det att hitta de i länkarna nedan.

Mer om utlysningen går att läsa här.

Krav vid ansökan för projekt om Kluster inom Försvar och Säkerhet.

Ökade finansieringsmöjligheter till små och medelstora företag inom försvarssektorn

Skilt från själva försvarsfonden, vill kommissionen belysa möjligheter för SME:er att få stöd från olika typer program. Därför har man utformat tillvägagångssätt för företag som har potential för expansion på nya marknader.

De företag som arbetar med civila produkter, vilka även kan användas inom den militära sektorn, ska få lättare att expandera sin verksamhet. Detsamma gäller de företag med militärt fokus, som kan implementeras civilt. Dessa produkter benämns som produkter med dubbla användningsområden. Det öppnar upp nya möjligheter för företag i Europa och är även en stark anledning för främjandet av små och medelstora företag i Europa. Tre program kan användas för utveckling av produkter med dubbla användningsområden.

Horisont 2020 – med SME-instrumentet

Horisont 20202-projekt fokuserar endast på produkter med civila tillämpningar, men är även öppen för de produkter som har dubbla användningsområden. Kommissionen nämner några exempel med god potential som till exempel industriell teknik, plattformen för säkra samhällen och även Informations- och Kommunikationsteknologi. Mer information om SME-instrumentet går att läsa här.

EU:s Struktur och investeringsfonder – fokus på Europeiska regional utvecklingsfonden

Runt 20 % av ERUF i Europa, (57 miljarder euro) är avsett för småföretag. Stödet kan användas för att identifiera och nå den nya marknaden och stötta företag som närmar sig marknadslansering.

COSME

Stöd riktat för innovativa företag då det kan vara svårt för mindre företag att expandera till nya marknader. Mycket på grund av mindre företags begränsade tillgång till finansiering, men också på egen kompetens som kan vara avgörande vid expandering. Därför kan COSME vara en stor tillgång. Mer än hälften av finansieringen inom COSME riktar sig till att hjälpa innovativa företag med finansiering.