Nya riktlinjer på gång för ungdomsfrågor i Europa

EU:s nuvarande ungdomsstrategi (2010 – 2018) går mot sitt slut. 2017 är året då EU-kommissionen vill lyssna på vad ungdomar och samhällsaktörer har att säga om nästa strategi som startar 2019. Dessutom har 2018 års arbetsprogram för Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdom och sport, nyligen publicerats. I arbetsplanen för 2018 får man bl.a. information om det nya lärlings-programmet ErasmusPRO. Med andra ord är det mycket på gång inom området för ungdomsfrågor, vilket innebär möjligheter för Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor att ta ytterligare steg på den europeiska arenan. 

Utformningen av EU:s nya ungdomsstrategi

Tidigare i år anordnades konferensen ”The future of EU youth strategy” där kommande ungdomsstrategi, med start 2019, diskuterades mellan ungdomar, samhällsaktörer och representanter från Europaparlamentet och EU-kommissionen. Läs den nyligen lanserade rapporten om du vill ha en bra överblick av diskussionerna kring utformningen av kommande strategi. Nedan följer några av de viktigaste punkterna.

EU:s ungdomsstrategi ska öka ungas inkludering i samhället. Viktiga komponenter för ekonomisk självständighet är arbetstillfällen och en sund bostadsmarknad/hyresmarknad, vilket inte är en självklarhet i EU:s medlemsländer. Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren, som är ett nytt EU-initiativ som skapar möjligheter för unga att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands, ska adressera de viktigaste frågorna för ungdomar i Europa. Detta genom en tydligare mervärdeseffekt av att medverka i projekt/volontärarbeten. Med andra ord ska informellt lärande vinna större erkännande som merit på arbetsmarknaden. 

Även om EU inte har beslutskompetens inom området för ungdomsfrågor så finns det mycket att vinna på nya ambitiösa mål från EU (även om de blir färre i antal). Några av de punkter som diskuterades på konferensen ”The future of EU youth strategy” handlade om:

–          Att de lokala samhällsaktörerna bör involveras ytterligare i implementeringen av den Europeiska ungdomsstrategin (detta eftersom de har direktkontakt med ungdomar)

–          EU:s ungdomspolicy ska sträva efter att koppla samman olika sektorer och aktörer, inte minst lokala och regionala beslutsorgan.

–          Möjlighet till synergier mellan Erasmus+, struktur- och investeringsfonderna blandat med medel från kommun/region.

 Arbetsprogram 2018 för Erasmus+ programmet

I augusti 2017 lanserade EU-kommissionen arbetsplanen för 2018 års Erasmus+ program. Med en total budget på c:a 2,7 miljarder € får programområde 1 (rörlighet) och programområde 2 (samarbetsprojekt) tillskott i budgeten, vilket inte är fallet för programområde 3 (stöd till policyreformer).

En av nyheterna är det nya programmet ErasmusPRO, som förvisso kommer att lanseras redan i oktober 2017. ErasmusPRO är ett program som syftar till främjandet av långvariga praktik- och lärlingsplatser utomlands. EU-kommissionen menar att lärlingsplatser i ett annat land har visat sig ge ett stort mervärde för ungdomar att utveckla sin kompetens, förbättra sina karriärmöjligheter och förbättra det europeiska medborgarskapet. Tanken är att fler ungdomar från alla samhällsskikt ska få möjlighet att nyttja dessa möjligheter med ErasmusPRO. Den nya lärlingsprogrammet kan exempelvis användas som ett verktyg för kommuner, inte bara för att erbjuda möjligheten för dess invånare, men även som ett sätt att öka attraktionen i tider när arbetskraftsutbudet förutstpås minska med en förskjuten demografisk kurva. 

Den 30 maj 2017 antog kommissionen ett förslag till förordning om att inrätta en särskild ram för den Europeiska Solidaritetskåren som planeras träda i kraft i slutet av 2017. Förslaget har en inverkan på Erasmus+ programmet, då vissa av de aktiviteter som genomförts inom ramen för Europeisk volontärtjänst (EVS) kommer tilldelas Europeiska Solidaritetskåren. I detta avseende föreslås att 197,7 miljoner euro omfördelas från Erasmus+ till Europeiska Solidaritetskår under perioden 2018 – 2020.

Höstens möjligheter att delta och påverka

10 september. Europeiska organisationen Eurodesk, som arbetar med informationsspridning om EU med fokus på studier, arbete och volontärtjänst, genomför en undersökning om ungas informationsbehov. Undersökningen ligger till grund för främjandet av ungdomars rörlighet inom Europa och kan besvaras här t.o.m. 10 september.

15 september. Du kan skicka in en projektidé, i ett tidigt stadie, om du vill medverka och träffa potentiella samarbetspartners på eventet ”Teachers and Trainers of Tomorrow/Project Development Workshop” i slutet av november (se nedan för länk/info). Deadline för att skicka in sin idé är den 15 september. 

Oktober. Yrkesverksamma på lärosäten (European higher education institutions) ombeds besvara European Association for International Education (EAIE) undersökning som finns tillgänglig fr.o.m. oktober. Undersökningen ligger till grund för en forskningsstudie som syftar till att kartlägga och förstå internationalisering av högre utbildning. Den kommer att täcka framväxande trender och mäta förändringar i förhållningssätt över tid på både europeisk och nationell nivå. 

30 nov/1 dec Teachers and Trainers of Tomorrow/Project Development Workshop (TTT/PDW)

Den europeiska intresseorganisationen för livslångt lärande Lifelong Learning Platform (LLLP) anordnar tillsammans med sex europeiska regionala representationskontor evenemanget (TTT/PDW) som syftar till att potentiella projektägare ska få en inblick i EU-kommissionens nya prioritering kring professionell utveckling i 2018 års Erasmus+ program. TTT/PDW möjliggör en mötesplats där man kan träffa potentiella partners för projektidéer inom följande programområden:

Erasmus+ Key Action 2: Innovation and Good Practices
Erasmus+ Key Action 3: Policy reforms
Erasmus+ Sport

Plats: Bryssel 

Reflektion

Det händer en hel del inom området för ungdomsfrågor i Europa, och ovan artiklar/länkar ger en bild av ett EU som satsar på ungas rörlighet i Europa. Som tidigare nämnt vill EU-kommissionen lyssna på ungdomar och samhällsaktörer för utvecklingen av nya riktlinjer, vilket innebär att det finns stora möjligheter för Småland-Blekinge-Hallands huvudmän att ta ytterligare steg på den europeiska arenan. Våra nordiska grannar har visat ett stort engagemang för ungdomsfrågor i EU, vilket visar sig i deltagarlistan av konferensen ”The future of EU youth strategy” och inte minst av att eventet ”Teachers and Trainers of Tomorrow/Project Development Workshop” bl.a. anordnas av West-Finland, South Denmark och Central Denmarks Brysselkontor.