Nya tider, ny EU-finansiering – är vi beredda?

Sedan november har man kunnat söka utlysningen för den nya EU-finansieringen Interregional Innovation Investment (I3) Instrument som riktar sig till regioner för att skapa länkar mellan Europas regioner och deras styrkor. I veckan anordnade EU-kommissionen en informationsdag som Brysselkontoret bevakade. En viktig fråga för Småland-Blekinge-Halland är hur vi planerar för att komma med i de samarbeten som har störst möjlighet att vara bland dem som kan ta del av medlen? Tidsspannet är onekligen snävt denna gång. Arbetssättet är dock representativt för den nya programperiodperiodens sektorsprogram och ger viktiga erfarenheter för alla som arbetar med näringsliv och innovation att stå beredda till nästa utlysning!

Många europeiska regioner funderar just nu över hur de kan ta del av medlen och på så sätt stödja sin innovationsutveckling. Mot den bakgrunden ordnar nätverket ERRIN en informell diskussion 13/12 om:

 • hur programmet kan bygga på redan existerande interregionala projekt, partnerskap och plattformar?
 • vilka förväntningar har regionerna och hur kan ERRIN-nätverket stödja dessa?

Med på mötet är en representant från EU-kommissionen och diskussionerna förväntas ge en finslipning av innehållet i utlysningarna som kommer till hösten 2022. Ett utmärkt tillfälle att påverka med andra ord. Kontakta Sandra om du har tankar, frågor eller önskar delta (mycket begränsat deltagande!).

I3 är en programdel av regionalfonden i strukturfonderna och är för en del känt under det tidigare arbetsnamnet komponent fem. Till skillnad från regionalfonden är medlen dock konkurrensutsatta. Medlen syftar till att stödja uppskalning av prioriterade styrkor i regionernas smarta specialiseringsstrategier (S3) och ska fungera som en brygga för regionerna att komplettera varandras styrkor, vilket föreskrivs i nödvändiga villkor för god styrning av strukturfonderna.

Flera regioner har redan inlett samarbetena i partnerskap så som EU-kommissionens S3-plattformar eller Vanguardinitiativet. Mer konkret handlar samarbetena om att stödja demos, piloter, kommersialisering (validering, replikation och anpassning av existerande(!) prototyper) och uppskalning av interregionala investeringar för att skapa europeiska konkurrens- och motståndskraftiga värdekedjor. Satsningarna ska skapa synergier med andra EU-program och koppla ihop regionala innovationsekosystem utifrån S3 inom ramen för de tre utlysningsområdena (det är bara möjligt att fokusera på ett område per ansökan:

 • Digital omställning
 • Grön klimat omställning
 • Smart produktion

Programmet innehåller två kategorier (strands på engelska) där kategori 1 riktar sig till innovationsledande regioner och kategori 2 till mindre utvecklade innovationsregioner. Även om det finns utrymme för innovationsledande regioner att delta i partnerskap med mindre utvecklade innovationsregioner, tillhör de svenska regionerna kategori 1. Informationen nedan rör således enbart kategori 1.

Denna utlysning fokuserar på att…

…tackla barriärer och flaskhalsar som innovatörsaktörer möter på sin väg mot marknadsintroduktion samt att uppmuntra europeiska värdekedjor genom:

 • mobilisera interregionala innovationsinvesteringar genom partnerskapen runt den smarta specialiseringsstrategin och dess ekosystem
 • mobilisera näringslivets investeringar för att accelerera marknadsanvändning och uppskalning av innovationslösningar

I ansökan ska man visa utvecklingen mot kommersialisering av innovationslösningarna, inkludera både tillgång-&efterfrågesidan och visa hur man arbetar med:

 • interregionalitet
 • investeringar + tid till marknad (Technology Readiness Level, TRL >5)
 • värdekedjor
 • jämlikhetsbalans
 • immaterialrätt

Vem kan ansöka och vem är målgrupp för medlen?

Kommissionen förutsätter att det är regionala aktörer som driver I3-projekt. I denna kontext blir regionen en dörröppnare till innovationsaktörer för att kunna delta i konsortium och I3-stödda europeiska värdekedjor. Det innebär att regionens arbete med smart specialisering och samverkan med regionala innovationsaktörer är en förutsättning för I3-uppkoppling.

Regioner som deltar i ansökningar behöver därmed regionala innovationsaktörer som är uppkopplade i interregionala partnerskap, och då konkurrensen förväntas vara tuff så är det också en fråga om att vara uppkopplade i de mest prominenta och aktiva partnerskapen. Därför kan det vara en utmaning att vara bland de som får ta del av I3 samtidigt som det är en möjlighet för våra regioner att addera kompetens och innovationskraft till regionens tillväxtområden.

Varje region som deltar måste vara representerad i konsortiet av minst 2 komponenter i Kvadrupel Helix-samverkan, till exempel offentliga myndigheter, forskningsaktörer, universitet, kluster, näringsliv (i synnerhet små och medelstora företag), Science Parks, slutanvändare. Ett konsortium måste innehålla minst fem deltagande aktörer representerade i minst tre regioner i tre olika medlemsländer, varav minst en måste komma från en mindre utvecklad innovationsregion. Deltagarna måste bli godkända av myndighet/organisation som ansvarar för den regionala smarta specialiseringsstrategin (d v s regionen, NUTS3, i Sverige) och en nationell rekommendation ökar påtagligt chanserna.

Finansiering

Sammanlagd budget för två ansökningsomgångar inom kategori 1 (2021-22) är ca 760 miljoner kronor, vilket fördelas på 4 – 5 konsortium per ansökningsomgång. Det innebär att ett konsortium kan tilldelas mellan 40 – 100 miljoner per utlysning. EU:s finansieringsgrad är 70%.

Tidslinje 

Utlysning publicerades i slutet av november och stänger 1 februari 2022. Det är naturligtvis ett snävt tidsspann, men utlysningen är värd att följa för att kunna ta del av medlen framöver. Nästa utlysning planeras offentliggöras 18 oktober nästa år – till dess behöver vi ingå i partnerskap som kan uppvisa rätt typ av samarbeten.

Här hittar du mer information om I3-utlysningen

https://eismea.ec.europa.eu/news/interregional-innovation-investment-i3-instrument-calls-worth-eur-145-million-are-now-open-2021-11-24_en