Nytt europeiskt nätverk för jordbruks-, skogsbruks- och livsmedelsfrågor

Nätverket ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) riktar sig till regioner och aktörer med ett intresse av innovation i relation till utveckling av landsbygd och livsmedelsfrågor. Nätverket har ett kombinerat fokus på innovation, EU:s forsknings- och innovationsprogramHorisont 2020 och jordbruks-, skogsbruks- samt livsmedelsfrågor.

Genom nätverksbyggande, samarbete och partnerskap kring projekt inom EU:s forskning och innovationsprogram Horisont 2020, och genom att aktivt ta del av de Europeiska innovationspartnerskapen (EIP) strävar ERIAFF efter att påverka den framtida utformningen av politiken inom europeisk jord- och skogsbruk samt livsmedelssektor. ERIAFF arbetar mot EIP då partnerskapen inom EIP utgör ett viktigt verktyg för att förverkliga EU:s långsiktiga tillväxtstrategi Europa 2020-strategin, samt syftar till att påskynda innovationer som ska bidra till att skapa arbetstillfällen och förbättra Europas konkurrenskraft. Partnerskapen inom EIP riktar in sig på specifika sakområden och sammanför offentliga och privata aktörer på europeisk, nationell och regional nivå.Nätverket ERIAFF riktar sitt arbete specifikt mot de partnerskap inom EIP som fokuserar på jordbruk, skogsbruk och livsmedel. Läs brysselkontorets översiktliga sammanställning om EIP här.

Att koppla samman innovation, forskning och områden som livsmedel för att på så sätt kunna kombinera strukturfonderna och EU:s tematiska program bättre, är av intresse för Småland- Blekinge, vilket går att läsa mer om i både brysselkontorets översikt om livsmedelsfrågor och i OECD-rapporten över länen inom Småland- Blekinge.

Fakta om ERIAFF

ERIAFF har idag 35 medlemmar och 21 observatörer från 13 olika medlemsländer. Ett medlemskap är gratis och även regioner som väljer att vara observatörer får tillgång till email och nyhetsbrev om vad som händer inom nätverket. ERIAFF har tidigare anordnat konferenser om exempelvis hållbar livsmedelsproduktion och bioekonomi. Nästa konferens arrangeras den 24 november i Bryssel och har titeln ”Cooperation of Regions on Innovation in Forest Management, Use of Wood and forest- related services”. Kontakta kontoret i Bryssel för en fullständig medlemslista, för information om framtida seminarier och hur er organisation bäst kan dra nytta av nätverket.