Nytt fokus på migration för Horisont 2020?

Den senaste tidens stora flyktingströmmar har lett till en stark politisk debatt och ett ökat fokus för migrationsfrågor inom EU. I början av februari höll EU-kommissionen en konferens om vikten av att behandla flyktingfrågor även ur ett forskningsperspektiv. Syftet med konferensen var både att ge en överblick över tidigare projekt där EU-finansiering har stöttat forskning om migration, samt att identifiera nya områden där det finns behov av ytterligare forskning.
 
 
Tidigare projekt har berört områden som integration, ekonomiska effekter vid migration, transnationalism samt data och statistisk modellering och har sammanfattats i en katalog.
 
Efter halvtidsutvärderingen av Horisont 2020 kommer strategiska och politiska riktlinjer att sättas upp för den sista perioden med Horisont 2020, och det förväntas att just migrationsfrågor kommer vara ett fokusområde. Den framtagna katalogen kommer användas som grund för identifiera luckor inom forskningen och stå till grund för vad som bör inkluderas i den sista delen av Horisont 2020 (med andra ord för perioden 2018-2020). Under våren 2016 samlar kommissionen även in underlag och åsikter från andra aktörer. 
 
Kommissionen betonar även vikten av att migrationsforskning bedrivs på ett tvärvetenskapligt plan och framförallt med samarbete från humanistiska och samhällsvetenskapliga institutioner. Detta för att kunna bedöma effekterna av EU:s tidigare initiativ samt sätta upp riktlinjer för framtida projekt. 
 
EU:s forskningskommissionär Carlos Moedas menar också att migrationsforskning inte bara är viktigt för att ta fram nya regler och riktlinjer utan även skulle kunna fungera som ett hjälpmedel för medlemsländerna för att anpassa sig till de nya och ökade flyktingströmmarna.