Centres of vocational excellence – länkar kompetensbehov med regionala innovationsstrategier

Med anledning av våra medlemmars bevakningsintresse av kompetensförsörjning var Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor med och arrangerade seminariet ”Centres of vocational excellence: what, how and when?” i nätverket ReSET (Regions for skills, education and training). Tajmingen för eventet kunde inte ha varit bättre med anledning av att kommissionen för några dagar sedan öppnade ansökningsomgång för etablerandet av nya transnationella kompetenscentrum (Centre of vocational excellence). 

Vad innebär Centres of vocational excellence?

Centres of vocational excellens ska främja partnerskap mellan yrkesutbildningar och relevanta intressenter i regionala innovationssystem. Målet är bl.a. att erbjuda yrkesprogram och kompetensinsatser som fokuserar på att möta aktuella och framtida kompetensbehov inom utvalda sektorer.

Första omgången av initiativet lanserades 2019 och resulterade i fem pågående pilotprojekt: Excellent Advanced Manufacturing, Digital Innovation Hub for Cloud Based Services, European Open Design School for Sustainable Regional Development, Pilot PoVE Water – Pilot Platform of Vocational Excellence Water och Talentjourney -Platform for CDS VET Excellence.

Projekten inom de transnationella kompetenscentra tillämpas från ett ”bottom-up” perspektiv vilket innebär att kommuner och regioner (regionala aktörer) ska utgå från regionala kompetensbehov (t ex en viss bransch). Därmed ska projekten ska vara förankrade i regionala strategier för regional utveckling, innovation och/eller regionens smarta specialiseringsstrategi. 

Ansökningsomgång – vem kan ansöka?

Under oktober 2019 har kommissionen lanserat en ny ansökningsomgång. Ansökan ställer krav på minst åtta partners från minst fyra Erasmus-länder och partnerskapet ska bestå av minst en näringslivsaktör och en aktör inom yrkesutbildning (gymnasial eller eftergymnasial nivå). Mer information om projektutformingen går att läsa här.

Budget och viktiga datum

Den totala budgeten för den nya ansökningsomgången uppskattas till 20 miljoner euro och varje projekt kan som mest få fyra miljoner euro från Erasmus. Projektet ska starta den 1 november 2020 (senast) med en löptid på fyra år. Den sista ansökningsdagen är den 20 januari 2020. Ett giltigt EU-login krävs även för att kunna ansöka. Ytterligare information om hur du ansöker finner du här.

ReSET-event: Centres of Vocational Excellence: what, how and when?

Tillsammans med det Brysselbaserade nätverket ReSET (Regions for Skills, Education and Training) arrangerade Småland-Blekinge-Halland eventet Centres of Vocational Excellence: what, how and when? Talare under eventet, som inkluderade bl.a representanter från kommissionen och deltagare i pilotprojekt inom CoVE, bjöd på information om hur initiativet länkas till regional utveckling och smart specialisering, samt hur deltagande på olika vis bidrar till ökad kompetensförsörjning. 

En aspekt som ofta omnämns gällande yrkesutbildning är den felaktiga bilden av konceptet som ett verktyg för social inkludering – något som endast folk utan högre utbildning vänder sig till. Idén bakom ett nytt initiativ för yrkesutbildningar är att ha en proaktiv inställning och hitta sätt att stötta den innovativa delen av konceptet; det kan istället ses på som ett verktyg för livslångt lärande snarare än det gamla synsättet. Yrkesutbildning inom denna aspekt fokuserar inte endast på ett litet område av kompetenser utan ser till det vidare perspektivet. Det handlar inte endast om anställning direkt efter en examen, utan möjligheten att få fler chanser till lärandet genom hela livet, en något mer komplex approach än den klassiska vägen från utbildning till arbetsliv.

En av tankarna är att initiativet ska möjliggöra en sammankoppling mellan excellens-initiativ länder emellan så att dessa kan utbyta kunskaper och lära av varandra. Konceptet har inte endast ett ekonomiskt fokus utan andra samhällsaspekter ska också inkluderas, såsom integration för nykomna, digitalisering, artificiell intelligens och så vidare. Genom finansieringsmöjligheter via Erasmus+ finns det rum för förändring på nationell nivå.

Det finns några rekommendationer gällande övergången från den nuvarande utbildningskulturen som statisk till adaptiv med ett fokus på livslångt lärande: det behövs en förankrad strategi som del av regional utveckling och innovation på lokal såväl som regional nivå. Även involvering i smart specialisering är ett viktigt inslag. Synergi bringar mervärde för utbildare inom CoVE och partnerskap med starka nätverk är en central del, både lokala och internationella sådana.

En del ställer sig frågan vilka fördelar yrkesutbildningar kan ha i jämförelse med klassisk högre utbildning. Några punkter som ofta omnämns gällande detta är följande:

  • Det har snabbare väg till marknaden än högre utbildning
  • Mer regional kontroll och arbete med regionala aktörer
  • Demografisk skillnad – yrkesutbildning täcker ett större område av lärande
  • Det har en speciell roll i innovation och kunskapsapplikation
  • Det hjälper till att bredda variationen av innovation och samhällsprocesser.

En viktig del av CoVE är att främja det som kallas för kompetensekosystem – ett koncept som för samman olika regionala aktörer såsom beslutsfattare, företag, medborgare, studenter, forskare, kompetenscentrum och lärosäten.  

 

Här hittar du mer information om Erasmus+!

Mer information om initiativet och dess framtidsutsikter finns här och på denna Powerpointpresentation.