Nytt paket inom cirkulär ekonomi lanserat 2 december 2015

Kommissionen antog den 2 december 2015 ett nytt ambitiöst paket inom cirkulär ekonomi. Syftet är att  öka konkurrenskraften, skapa arbetstillfällen och skapa hållbar tillväxt.

Bakom detta paket står kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans och vice ordförande Jyrki Katainen.

Med detta paket önskar kommissionen stimulera en övergång till en kretsloppsekonomi som kommer att öka den globala konkurrenskrafter, främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.

De föreslagna åtgärderna kommer att bidra till öka hållbarheten i produktlivscykeln genom ökad återvinning och återanvändning och generera fördelar för den europeiska miljön och ekonomin. Planen syftar till att öka värdet på råvaror, produkter och avfall, främja energibesparingar och minska utsläppen av växthusgaser. Förslagen täcker hela produktcykeln: från produktion och konsumtion till avfallshantering och handel med sekundära råvaror. Övergången kommer att stödjas av ESIF- finansiering  (se not 1), 650.000.000 € från finansieringsprogrammet Horisont 2020 (not 2) och 5,5 € miljarder euro från strukturfonderna. Dessa medel avsätts för projekt inom cirkulär ekonomi med fokus på avfallshantering och investeringar. Finansiering kommer att finnas tillgänglig på medlemsstatsnivå.

Paketet medför att EU nu kan arbeta med breda politiska prioriteringar genom att ta itu med klimatförändringarna och miljön och samtidigt öka skapandet av arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt, investeringar och social rättvisa. Tidigare har man arbetat inom respektive område med dessa frågor vilket har medfört en splittring och brist på helhetsperspektiv.

Vice ordförande Jyrki Katainen, minister med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft "Dessa förslag ger en positiv signal till investerare inom cirkulär ekonomi. Gen0om detta paket säger vi att Europa är det bästa stället att växa för den som driver en hållbar och miljövänlig verksamhet. Denna övergång till en mer cirkulär ekonomi handlar om att omforma marknadsekonomi och förbättra vår konkurrenskraft. Om vi ​​kan vara mer resurseffektiva och minska vårt beroende av knappa råvaror kan vi utveckla en tydlig konkurrensfördel. Potentialen för att skapa nya arbetstillfällen inom cirkulär ekonomi är enorm.  ”..” Vi kommer att undanröja hinder som gör det svårt för företag att optimera resursanvändning och vi kommer att expandera den inre marknaden för sekundära råvaror. Vi vill uppnå verkliga framsteg tillsammans med medlemsstater, regioner, kommuner, företag, industrin och det civila samhället. ”

Mål 

-att minska matsvinnet 

-att utveckla av kvalitetsnormer för sekundära råvaror för att öka förtroendet hos aktörerna på den inre marknaden

-att främja ekodesign så som att främja hållbarhet, återvinning,energieffektivitet hos produkter

-att revidera förordningar om gödselmedel för att främja ekologiska alternativ

– att lägga fram en strategi för plaster i den cirkulära ekonomi med fokus på återvinning, nedbrytbarhet och förekomsten av farliga ämnen i plast 

– att avsevärt minska marint avfall;

  • att verka för återanvändning vatten, inklusive ett lagstiftningsförslag om minimikrav för återanvändning av avloppsvatten

EU:s mål för cirkulär ekonomi i siffror

  • återvinning  av 65% av kommunalt avfall 2030

– återvinning av 75% av förpackningsavfall till 2030

  • minskning av deponi till högst 10% av allt avfall till 2030

Konsekvenser för Småland Blekinge

Småland Blekinge har redan idag ett framgångsrikt arbete inom miljöområdet i jämförelse med större delen av andra europeiska regioner. Ytterligare förbättringar i utvecklingen mot ett hållbart samhälle kommer att möjliggöras genom de medel som EU-kommissionen fördelar på medlemsstatsnivå. Ett förslag för att nå mål inom miljöområdet är att kontakta nationella aktörer som får tillgång till EFSI och Horizon-medel med fokus på cirkulär ekonomi. Här kommer man att kunna få information via nationella kontaktnoder om när dessa medel kommer att lanseras och när ansökningar kan tas emot. Genom att redan nu inleda en informell dialog kan man förhoppningsvis få information om hur aktörer inom SmåBle redan nu kan förbereda sig för de kommande utlysningarna. 

Brysselkontorets roll

Brysselkontoret fortsätter att bevaka frågor om cirkulär ekonomi. Hör gärna av dig till oss om du är särskilt intresserad av dessa frågor.