Nytt verktyg för användning av integrationsfonder – Gott exempel med från Kronoberg!

Den 24 januari anordnade Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén ett lanseringsevenemang I Bryssel med titeln: ”EU Funds for integration – How can we better support people with a migrant background?”. Kommissionär Corina Cretu och Marianne Thyssen underströk vikten av att kunna använda olika EU-fonder tillsammans för att skapa mer inkludering och mindre segregering i städer, regioner och medlemsländer. Under evenemanget lanserade EU-kommissionen en ny verktygslåda för bättre utnyttjande av EU-fonder för integration. Där projektet ”Step Two” från Kronoberg har lyfts som gott exempel.

Kronobergs exempel lyfts i Kommissionens dokument Toolkit on the Use of EU Funds for the Integration of People with a Migrant Background som kartlägger tillgängliga EU-fonder för integrering av migranter. Hela dokumentet om projektet i Kronoberg hittar ni här.  Tillgängliga EU-fonder som kan användas för integrationsprojekt i regioner (och som nämns i dokumentet) är:

  • European regional development fund
  • European agriculture fund for rural development
  • European Social fund
  • Fund for European and the most deprived
  • European maritime and fisheries fund
  • Asylum, migration and integration fund
  • Erasmus+
  • Employment and social innovation
  • Europe for citizens

Arbetsmarknadsintegration

Nedan följer en kort summering från Toolkit on the Use of EU Funds for the Integration of People with a Migrant Background som diskuterar synergier för insatser gällande arbetsmarknadsintegration:

Labour market activation measures: Syftar bl.a. till att tillhandahålla entreprenörskapsutbildning, mikrofinansieringssystem, mentorskap samt utformning och implementering av arbetsfrämjande åtgärder. Tillgång till språkkurser bör ges så tidigt som möjligt efter ankomst. Språkkompetenser bör kombineras med lärande av andra färdigheter, kompetenser eller i anknytning till arbetslivet. Program: ESF, AMIF

Vocational training: Som en del av det allmänna utbildningssystemet för vuxenutbildning bör yrkesutbildning svara på arbetsmarknadens behov. Samarbetet mellan arbetsförmedling och yrkesutbildningsleverantörer är en förutsättning för att bättre anpassa efterfrågan och utbudet på arbetsmarknaden på lång sikt.

Program: ✓ESF Grundläggande färdighetsutbildning, såsom läs- och skrivkunnighet, räknefärdighet men även digital kompetens.

✓ESF Yrkesutbildning, inklusive lärlingsutbildning och andra moduler för utbildning på arbetsplatsen.

✓ESF, AMIF Certifiering av kurser för kvalifikationer.

✓ERDF, EAFRD Infrastrukturutveckling inom yrkesutbildningssystem, inklusive renovering, utbyggnad av befintliga utbildningsanläggningar och utrustning.

Supporting self-employment and business creation – Syftar till att ge stöd åt uppstarten av nya företag och entreprenörskap. Inom ramen för företagande ligger fokus främst på mikroföretag och företagsskapande som en del av integrationsprocessen. Program: ERDF, EAFRD

Erasmus+ – Under 2018 läggs ett särskilt fokus på att främja projekt som stöder social inkludering (särskilt av flyktingar och migranter) och motverkar radikalisering. Utöver ovan nämnda (ESF, AMIF, ERDF, EAFRD) är Erasmus+ ett program som kan användas för integrationsprojekt kopplade till arbetsmarknaden.

Mer information, utöver EU-kommissionens nya verktygslåda för bättre utnyttjande av EU-fonder för integration, läs: ”Follow the Money” – Assessing the use of EU Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) funding at the national level