Öka chansen att ta del av kommande utlysningar för Horisont 2020

EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 avslutar i slutet av 2015 förhandlingarna för sitt nästa tvååriga arbetsprogram (2016-2017). För att redan nu veta vad fokus kommer ligga på kan man läsa EU-kommissionens vägledande dokument, så kallade scoping papers. Ett exempel på en lyckad ansökan från Småland Blekinge under den pågående perioden är Blekinge Tekniska Högskola som tillsammans med andra lokala aktörer nyligen tog del av 8,5 miljoner kronor i EU-medel för forskning kring mild demens. Se tidigare artikel om den lyckade ansökan.

Det europeiska ramprogrammet för Forskning och Innovation – Horisont 2020 är uppdelat i ett flertal olika underområden, samtliga med en egen programkommitté som är ansvariga för att ta fram arbetsprogrammen som ligger till grund för de kommande utlysningarna för Horisont 2020. I dagsläget arbetar man med att ta fram de nya utlysningarna för perioden 2016-2017. Då utlysningarna är under bearbetning finns det fortfarande visst utrymme för påverkan. Större utrymme för påverkan finns det för programperioden 2018-2019 då de förhandlingarna inte är lika långt framskridna.

I och med att det blir allt svårare att agera reaktivt på en utlysning, då få lyckas med konststycket att sy ihop en framgångsrik ansökan från dagen utlysningen offentliggörs tills deadline, så blir det allt viktigare att ha lång framförhållning och att vara införstådd i programutvecklingen. Ligger utvecklingen av utlysningarna i linje med de egna behoven är mycket vunnet. Om så inte är fallet riskerar vi att gå miste om utveckling på innovationsområden.

Av de ovan nämnda anledningarna är det av stor vikt att man är införstådd i EU-kommissionens scoping papers redan i ett tidigt skede. Dels för att redan nu börja arbeta för att få en lyckad ansökan, samt för att se vart man bör föröka påverka för att få de kommande utlysningarna att ligga i linje med de egna behoven.

 

Klicka här för att se de tillgängliga scoping papers