Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplanen är ett dokument som speglar ägarnas fokus för 2023 i relation till vad som sker på den europeiska arenan. Då en stor del av samarbetet i Småland Blekinge Halland South Sweden sker med Brysselkontoret som plattform, har aktiviteter knutna till EU-agendan en central plats. Aktiviteterna på den europeiska arenan är dock ett komplement till ägarnas arbete på hemmaplan.

Långsiktig verksamhetisinriktning

SBHSS verksamhetsinriktning sätter en långsiktig ram för fokusområden i årliga verksamhetsplaner och ger samtidigt flexibilitet för att kunna hantera oförutsedda situationer. Denna verksamhetsinriktning gäller tills vidare från och med 2023.

EU-arenan är grunden, samarbetet på hemmaarenan är framgångsfaktorn

Verksamheten i samarbetet Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) har sin grund i regional utveckling och dess behov av att förhålla sig till och verka i en internationell kontext. SBHSS-samarbetet mellan ägarna på hemmaplan avgörs generellt sett utifrån behov. Den samlade styrkan av samarbetet mellan regioner och lärosäten ses som en framgångsfaktor för gränsöverskridande arbete.

Målbilder i existerande strategier ligger som grund

Verksamhetsinriktningen tar sin utgångspunkt i globala mål så som Agenda 2030 och Parisavtalet, förlängningen av tidigare arbete med OECD:s rekommendationer för vår geografi, den nationella strategin för hållbar regional utveckling, regionala utvecklingsstrategier och smarta specialiseringsstrategier (S3).

Möjliggörare på hemmaplan och Brysselarenan

I många frågor utgör innovation en viktig beståndsdel för samhällets och näringslivets utveckling. I innovationsutvecklingen står de smarta specialiseringsstrategierna i centrum som metod för fokusering av resurser och aktörer, vilket understryker vikten av samverkan mellan regioner och lärosäten. När vi fokuserar och utvecklas ökar behovet av kompetensförsörjning. För arbetet är extern finansiering betydelsefullt.

Brysselkontoret är ägarnas förlängda arm för att nå sina mål på hemmaplan genom aktivitet på EU-arenan. I arbetet med ägarnas fokusområden (se nedan) utgör policypåverkan, profilering och nätverksarbete viktiga verktyg på EU-arenan. Målet är att verka för att EU-lagstiftning utvecklas gynnsamt för våra områden och för att våra ägare ska komma med i rätt samarbeten som i sin tur ökar möjligheterna att ta del av konkurrensutsatta EU-medel.