Plast i en cirkulär ekonomi

Plastens framtida roll är en fråga som kommer vara högst aktuell under den kommande tiden. Plast är en av fem prioriteringar i EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och för närvarande arbetar EU-kommissionen på ta fram en plaststrategi. Eventuellt kommer det vara möjligt att lämna synpunkter under hösten 2017. För Småland-Blekinge-Halland har initiativet betydelse både för de många företag inom plastindustrin, likväl som för miljön och våra kuster.

 

 

 

EU:s ökade fokus på plast grundar sig i de miljömässiga problem som plaster skapar i form av produktion och utsläpp. I strävan mot ett cirkulärt samhälle ställs krav på återvinning och återanvändning av plaster. Här saknas idag standarder vilket gör det svårt för så väl producenter och konsumenter. Plaster kommer till stor del från fossila källor och för att nå klimatmål krävs även att dessa ersätts med hållbara alternativ. Dessutom läcker plaster ut i miljön vilket skapar stora problem i bland annat våra hav. EU:s plastsstrategi förväntas fokusera på tre aktuella problem: hög användning av fossila råmaterial, låg grad av återvinning och återanvändning, samt betydande läckage från plaster i miljön. För Småland-Blekinge-Halland kan  detta öppna upp för en rad möjligheter, samtidigt som det innebär vissa utmaningar. 

Att frågan om plast är högaktuellt var tydligt på en konferens om just plaster i den cirkulära ekonomin som anordnades av de nordiska permanenta representationerna. Bland talarna fanns representanter från näringsliv (LEGO, Fortum, Borealis) och vår svenska Europaparlamentariker Jytte Guteland. Under konferensen diskuterades bland annat förväntningar på plastsstrategin och huruvida ökad reglering är rätt väg att gå.

I Småland-Blekinge-Halland finns flera industrier som antingen producerar plast eller där plast utgör en viktig del av produktionen. Här finns en utmaning i att ställa om från fossilbaserade plaster, men också en möjlighet att ta täten inom områden som bioplaster och flergångsplatser. Brysselkontoret har tidigare skrivit om en region i norra Nederländerna som på ett smart sätt lyckats utnyttja de tillgångar i forma både kompetens och råvaror som finns i regionen, för att utveckla nya hållbara produkter. Det vore därför intressant undersöka vilka kompetenser och råvaror vi har i Småland-Blekinge-Halland. Hur kan vi nyttja våra tillgångar för att vara konkurrenskraftiga inom plaster i en fossilfri och cirkulär ekonomi?

För turismnäringen innebär plastsstrategin fler möjligheter än utmaningarna. Rena kuster är viktigt för att attrahera turister. Redan nu pågår EU-projekt som hanterar marint avfall och för hoppningsvis öppnas det upp för ytterligare utveckling av metoder och insatser.Plaster finns överallt i samhället och därmed finns det få områden som inte berörs. Hos flera organisationer såsom inom sjukvård finns även ett stort förbruk av plastprodukter.

Brysselkontoret fortsätter följa arbetet med plaststrategin och utvecklingen inom området. Vi är även intresserade av att veta vad plast betyder för just er region eller organisation. Hur ser näringslivet ut? Bedrivs det forskning på området? Vilka projekt och initiativ pågår redan?