Rådet överens om ny långtidsbudget och återhämtningsinstrument

I slutet av juli, efter fyra dygns förhandlingar, kom medlemsstaternas ledare äntligen överens om EU:s långtidsbudget för 2021 – 2027 och återhämtningsinstrumentet next generation EU (NGEU) som ska användas för att stimulera den europeiska ekonomin och lindra de ekonomiska effekterna av Covid-19. Innan budgeten kan fastställas måste Europaparlamentet godkänna förslaget. Inom kort kommer därför intensiva förhandlingar påbörjas mellan rådet och parlamentet. Småland-Blekinge-Halland kommer i sin tur följa förhandlingarna och analysera justeringar i program och fonder – allt för att vi ska vara så förberedda som möjligt inför den nya programperioden.

EU:s långtidsbudget

Med en långtidsbudget som sträcker sig över 7 år vill EU, utöver de årliga budgeterna, skapa förutsägbarhet och göra de program som EU finansierar mer effektiva. För programperiod 2021 – 2027 är den totala budgeten 1074,4 miljarder €, vilket motsvarar 1,05% av medlemsländernas samlade ekonomier. Rådets budget är som alltid en kompromiss mellan de olika medlemsländernas viljor och Sverige (som tillhörde de medlemsländer som förespråkade en restriktiv budget – inte över 1%) fick en högre EU-avgift.  Däremot behåller Sverige sin rabatt på medlemsavgiften som riskerades att gå förlorad i och med avsaknaden av Storbritanniens medlemsavgift. 

EU:s långtidsbudget är inte enbart en förhandling om budgetens storlek, det handlar givetvis också om hur pengarna ska fördelas. De 27 medlemsländernas stats- och regeringschefer föreslår att budgeten fördelas på följande vis: 

Sammanhållning, resiliens och värden 377,8 miljarder €

Jordbruk och miljö 356,4 miljarder €

Inre marknad, innovation och digitalisering 132,8 miljarder €

Grannländer och omvärlden 98,4 miljarder €

Administration och förvaltning 73,1 miljarder €

Migration och gränsförvaltning 22,7 miljarder €

Säkerhet och försvar 13,2 miljarder €

Ovan utgiftsområden består av olika program och fonder, och även om det finns en budgetram till de olika programmen kan vi förvänta oss flera justeringar av komponenter och delprogram under hösten. För regional utveckling kvarstår bl.a. frågor om hur den nationella medfinansieringen utformas till regionalpolitiken och hur fonden för rättvis omfördelning kommer att fördelas.

EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, behåller i stort sett den budgetnivå som nuvarande program Horisont 2020. Därmed blev det inte den ökningen som flera medlemsländer eftersträvade. Nya programförslag, som Digitala Europa och EU4Health begränsas jämfört med det ursprungliga kommissionsförslaget. Men trots att det kanske blev mindre forskning- och innovationsmedel än förväntat är det fortfarande en omfattande del av EU:s budget. Förhoppningsvis kan SBHSS medlemmar och innovationsaktörer ta del av ännu mer konkurrensutsatt finansiering i kommande programperiod. Härvid kommer höstens detaljerade förhandlingar kunna ge ytterligare vägledning och våra regioners innovationsaktörer kommer att ha möjlighet att positionera och förbereda sig inför programstarten.

Next generation EU

Next generation EU (NGEU) är återhämtningsinstrumentet som ska användas för att stimulera den europeiska ekonomin och lindra de ekonomiska effekterna av Covid-19. Instrumentet bygger på tre pelare:

  • stödja EU-ländernas arbete med att återhämta sig, läka och gå stärkta ur krisen
  • Åtgärder för att stärka de privata investeringarna och stötta krisdrabbade företag 
  • Ökade anslag till centrala EU-program för att dra lärdom av krisen, göra den inre marknaden starkare och mer motståndskraftig samt påskynda den gröna och digitala omställningen

När kommissionen lade fram förslaget om NGEU ville de se en fördelning av 500 miljarder € i bidrag och 250 miljarder € i lån. Efter rådets förhandlingar justerades detta till 390 miljarder € bidrag och 360 miljarder € lån. Merparten av dessa medel ska gå till faciliteten för återhämtning och resiliens (672,5 €) och resterande del fördelas genom programmen React-EU (47,5 €), Horisont Europa (5 €), InvestEU (5,6 €), Landsbygdsutveckling (7,5€), Fonden för rättvis omställning (10 €) och rescEU (1,9 €).

Förutom fördelningen mellan lån och bidrag, skiljer sig rådets överenskommelse inte avsevärt från kommissionens ursprungliga förslag. Det största skillnaden gäller fonden för rättvis omställning – från 40 miljarder € till 10 miljarder €.

Ready, set – 2021 (?)

EU:s beslutsprocess för långtidsbudgeten och återhämtningspaketet är inte klart innan Europaparlamentets godkännande. I Europaparlamentet finns det starka röster som anser att de flera av budgetens nedskärningar inte kan godkännas, det gäller framförallt finansiering till klimat och digitalisering. Inom kort förväntas förhandlingar mellan rådet och parlamentet påbörjas och förhoppningsvis kommer vi kunna se ett fullt godkännande av budgeten och återhämtningspaketet under oktober. Det blir med andra ord en mycket händelserik höst, inte bara för EU:s lagstiftande institutioner, utan även för Småland-Blekinge-Hallands medlemmar vad gäller förberedelser inför programstarten. Därför kommer Brysselkontoret fortsätta bevaka, analysera och återrapportera om de viktigaste fonderna och frågorna för regionalpolitiken.