Referat från seminarium vid europeiska transportsäkerhetsrådet ETSC om vikten av säkerhet i EU-strategin för cykling


Referat från seminarium vid europeiska transportsäkerhetsrådet ETSC om vikten av säkerhet i EU-strategin för cykling

Cyklister utgör 8 procent av alla dödsolyckor och finns stora skillnader mellan länderna. Sedan 2010 har antalet dödsfall bland cyklister avtagit markant. Säkerhet för oskyddade trafikanter användare bör därför få särskild uppmärksamhet från politiskt ansvariga på den nationell och europeisk nivå anser kommissionen. Eftersom resor på cykel är bra för hälsa och miljö är det viktigt att säkerheten i trafiken för cyklister och även gående beaktas.

Småland Blekinge har tagit del av ett utlåtande från ETSC (Europeiska transportsäkerhetsrådet) har utarbetat ett remissvar till EU:s kommande cyklingsstrategin.

Frågor som behandlads under seminariet var bland annat:

-Hur kan vi förbättra informationen för att minska antalet dödsfall och allvarliga skador i EU bland cyklister?

-Man ställer också frågan ”Vilka är de viktigaste åtgärderna?”.

Europeiska kommissionen kommer inom den närmaste tiden att lägga fram en strategi för cykling. ETSC har kallat till seminariet med syftet att inspirerar till och att lyfta upp behovet av ökad säkerhet i trafiksituationen för cyklister i Europa.

 

Säkerhet för cyklister i EU

Cyklister representerar 8% av alla dödsfall i trafiken. Stora skillnader finns dock mellan

Länderna. Allmänt är cyklister oskyddade och är sårbara i trafiken. Omkring 25 000 cyklister dödades mellan 2004 och 2013 på europeiska vägar. En positiv utveckling har skett under de senaste tio åren då alla EU-länder har sett en minskning av antalet dödsfall bland cyklister. Minskningen har dock stagnerat med mindre än 1% till år minskning i EU. Ett ökande antal EU-länder antar nationella strategier för att främja framför allt pendling på cykel. WHO har publicerat en rapport om de ekonomiska effekterna av promenader och cycling. Man uppskattar att 100 minuter cykling per vecka minskar risken att dö med 10%.

Kollisioner med personbilar utgör drygt hälften av de totala antalet dödsfall av cyklister i

EU (52%). Den högsta andelen dödsfall sker i tätorter. Studier i Nederländerna har dock visat att det finns en underrapportering i de fall då cyklar kolliderar med icke-motoriserade fordon.

Rädsla för trafiken är en vanlig anledning i Europa till att inte gå eller cykla. För att få invånarna att i högre utsträckning välja cykeln bör man ta itu med både upplevd och objektiv säkerhet genom samordnade strategier på EU-nivå anser ETSC. Europeiska kommissionen bör i sin cykelstrategi betona vikten av att samhället tillhandahåller säkra och attraktiva miljöer för att främja cykling. Genom att säkerställa att de snabbaste vägarna är också den säkraste kan man öka tryggheten och attraktiviteten i att välja cykeln. 

Rekommendation från ESTC till EU:s strategi :

Att medlemsstaterna rekommenderas att hålla register över antalet döda och allvarligt skadade cyklister inblandade i olyckor. Särskilt bör man fokusera på att få med statistik över olyckor som inte inbegriper motorfordon. Man bör även fokusera på att statistiken även inkluderar olyckor bland cyklister då alkohol varit en faktor.

Vid ny konstruktion av infrastruktur anser man att tre huvudprinciper bör styra:

• Säkerställa och skapa synlighet mellan cyklister och andra trafikanter

• Att skapa tillräcklig bredd och utrymme för cykelvägar

• Skapa kontinuitet för cykelvägar och körfält utan avbrott, även i trånga sektioner.

Rekommendationer till medlemsstaterna

• Prioritera säkerheten för cyklister och fotgängare i stadsplaner

• Sammankoppla cykling med kollektivtrafiken så att det blir möjligt växla mellan färdsätt ( exempelvis tillgängliga och generösa cykelparkeringar, möjlighet att ta med cykeln på tåget).

• Utveckla attraktiva nätverk av cykelvägar i stadsområden

• Hastighetsdämpaning åtgärder på vägar där så är möjligt

• Förslag till riktlinjer för bästa praxis vid separation av trafik med cyklar.

• Avsätta medel inom CEF för infrastruktur för cyklar

• Ordna cykel trafik och biltrafiken vara  separerade där hastigheten på vägen är för hög för att kunna blanda olika trafikslag.

•Vid cykling på landsväg bör man utveckla separata cykelbanor och cykelvägar vid särskilt riskfyllda passager

• Revidering av standarder för cykelhjälmar att öka säkerheten

• Uppmuntra till att bära hjälm

• Utveckling av säkerhetsstrategier.

Ny teknik

Intelligent Transport Systems erbjuder många möjligheter då fordon skulle kunna kommunicera med andra fordon genom teknisk utveckling. Detta skulle i sin tur kunna minska risker i trafiken för kollisioner.

En typ av sådan teknik provas just nu i Spanien. Här genomför regeringen är programmet "Comobity". Mer forskning behövs för att studera hur dagens system kan upptäcka cyklister och förhindra dödsfall. 

ITS byggs redan in i cyklar som en säkerhetsåtgärd. Ett annat exempel är det EU-finanasierade projektet VRUITS (http://www.vruits.eu/). Projektet har lanserat en lista med rekommendationer om hur cyklister kan dra nytta av ITS-teknik.

 

Pilotprojekt

Viktiga frågor i kollektivtrafiken är att skapa fler cykelparkeringar vid tåg- och tunnelbanestationer. Vissa städer har även utlåning av cyklar som en del av sin kollektivtrafiken. Andra kommuner så som exempelvis Barcelona, Sevilla, Spanien, Zaragoza, Bilbao, San Sebastian och Madrid har lagt el-cyklar till kollektivtrafiken.