Region Kalmar län visar på biogasen betydelse för EU:s gröna omställning

Idag arrangerade ERRIN:s arbetsgrupp för transport ett möte om infrastruktur för alternativa bränslen. Carolina Gunnarsson, miljösamordnare Region Kalmar län, var en av talarna och presenterade den framgångsrika resa som Kalmar län gjort när det gäller utveckling av biogas. Carolina tog också tillfället att trycka på några punkter som är särskilt viktiga att den översyn av EU:s direktiv för infrastruktur för alternativa bränslen, som just nu pågår, tar hänsyn till: beakta regionala förutsättningar, involvera regioner i planering och genomförande,  tillämpa teknikneutralitet, beräkna CO2-utsläpp utifrån livscykelanalys istället för ”tank-to-wheel”, att biogas inte ska kategoriseras tillsammans med fossila gaser, och att inte endast satsa på TEN-T-stomnätet. 

Mötet var ett bra tillfälle att lyfta just dessa punkter, det inleddes nämligen med en presentation och statusuppdatering från EU-kommissionen om översynen av direktiv för infrastruktur för alternativa bränslen. Förslaget till nytt väntas presenteras mot sommaren, men vi fick en föraning om vad det kommer fokusera på. Bakgrunden till att man ser att nuvarande direktiv är att det inte lett till tillräckliga investeringar och insatser i medlemsstaterna, och särskilt inte med tanke på den skärpning av klimatmålen som nu görs. Därför kommer EU-kommissionen i sitt förslag fokusera på två aspekter: att det ska säkerställa tillgängligheten och att alla transportslag ska omfattas. För detta ser man att det behövs fler tank-/laddstationer, interoperabilitet inom Europa, tydlig konsumentinformation och utveckling av smart laddinfrastruktur. För att sätta press på att ökade insatser och investeringar verkligen görs, talar man  om minimikrav och mål för infrastruktur för alternativa bränslen. Rätt utformat kan direktivet vara ett stöd för Småland Blekinge Hallands medlemmar i att skynda på utvecklingen mot mer hållbara transporter. Det finns dock en risk att det inte stämmer överens med våra regionala förutsättningar och investeringar, eller att det missgynnar delar av vår geografi. Det är därför viktigt att vara observant när förslaget presenteras. Biogas är ett drivmedel som inte är vanligt i övriga europas transportsektor, vilket var tydligt inte minst från de övriga två regionala exemplen får Ile de France och Stavanger som båda fokuserade på elektrifiering. Det är därför betydelsefullt att vi tar plats i diskussionen och bidrar med våra perspektiv och möjligheter.

Kontakta Linda om du vill veta mer eller engagera dig i EU: arbete med alternativa drivmedel.