Regional samverkan kring smart specialisering

EU-kommissionen har under året presenterat ytterligare två plattformar inom smart specialisering (S3) – utöver plattformen för ’energi’ som vi nämnt i tidigare artiklar på vår hemsida. Plattformarna utvecklar samarbeten kring olika typer av investeringsprojekt inom ’modern industri’ samt ’livsmedel’. På sikt ska de tre plattformarna starka den regionala konkurrenskraften samt bidra till en ökad ekonomisk tillväxt.

Smart specialisering fokuserar på att nationer och regioner arbetar med att starka konkurrenskraften inom de områden där de anser ha relativt starka konkurrensfördelar. Inom kommissionens plattformar utvecklar offentliga och privata aktörer med anknytning till smart specialisering, projektsamarbeten inom livsmedel, energi och industri. Genom olika erfarenheter och expertis bidrar regionerna till en pool av kunskap och kan tillsammans utveckla investeringsprojekt inom de tre tematiska områdena. Att förena regioner med liknande förutsättningar och intressen, ska plattformsarbetet öka investeringar inom forskning, innovation och humankapital genom samverkan kring investeringsprojekt. På så sätt förstärks den regionala konkurrenskraften och leder till en ökad ekonomisk tillväxt.

                            

Syftet med att bygga upp plattformar är att mobilisera aktörer, utveckla regioners kompetenser på de områden där förutsättningar saknas, bygga broar mellan forskning och näringsliv, utveckla konkreta investeringsprojekt och nätverk för kunskapsutbyte. Plattformsarbetet ska exempelvis leda till kunskapsutbyte och utveckling av olika typer av datacenter, tillverkningslaboratorium (Fab-Labs) och testanläggningar. Projektstöd kommer i första hand ges till interregionala samarbetsprojekt som kombinerar EU:s investeringsfonder, framför allt COSME, Horizont2020 och Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI).  

På hemsidan för Smarta Specialiserings Plattformar finns mer information om hur man går med samt ett sökverktyg som underlättar sökandet efter potentiella samarbetspartners. Varje projekt leds av en eller flera samarbetande regioner. Är man som enskild region intresserad av att delta i ett kommande projekt kan man ingå i samarbetet som en ’deltagande region’.

Utöver kommissionens tre plattformar arbetar även nätverket ERRIN (European Regions Research and Innovation Network), där Småland-Blekinge är medlem, med frågan genom en av sina arbetsgrupper. Arbetsgruppen för smart specialisering hjälper bland annat regionala aktörer i sökandet efter potentiella samarbetspartners. Tillsammans med EU-kommissionens generaldirektorat för regional utveckling planerar och anordnar ERRIN också olika event inom området för smart specialisering.

Hör av er till oss på Brysselkontoret om ni som organisation vill veta mer om smart specialisering och eventuellt gå med i ett plattformssamarbete. Nedan finner ni mer information om plattformarna och hur er organisation kan lägga förslag på kommande projekt inom de tre områdena:

Livsmedel

Energi

Modern Industri