Regionala inspel inför kommande programperiod

Bevakning av EU:s förslag till budget och programstrukturer 2021–2027 är, och har varit, en av Brysselkontorets viktigaste prioriteringar under 2019. Det ligger i våra medlemmars intresse att fortsatt kunna nyttja och maximera nyttan av EU-finansiering för regional utveckling. När fokus har riktats mot utformning av strukturfonderna är det flera viktiga frågor som diskuteras mellan olika nivåer (regionalt – nationellt och nationellt – europeiskt). Det finns fortsatt goda möjligheter för Småland-Blekinge-Hallands medlemmar att framföra prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet och sammanhållningspolitiken.

Policyprocess inför programperiod 2021 – 2027 

Nedan följer en kort sammanfattning av några av de viktigaste frågorna i den policyprocess som berör stora delar av Småland-Blekinge-Hallands regionala utvecklingskapital, ESI-fonderna,  2021 – 2027.

2017) Ett av de största hoten inför kommissionens förslag till nästa programperiod var huruvida svenska regioner skulle få tillgång till sammanhållningspolitikens strukturfonder (ESI-fonderna). Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor koordinerade under flera år den svenska insatsen i det gemensamma inspel som stöttades av över 330 regionala och lokala organisationer från hela Europa.

2018) När kommissionens förslag presenterades stod det klart att alla europeiska regioner inkluderades i sammanhållningspolitiken. Fokus för regionalt påverkansarbete riktades därmed till frågor gällande hur strukturfonderna kan användas på bästa sätt. Flera svenska regionkontor i Bryssel har drivit på, innan och efter förslaget, att instrument för interregionalt samarbete baserat på tematik (interregionala innovationsinvesteringar) ska finnas tillgänglig för ex. tematiska partnerskap inom S3-plattformarna eller Vanguard. En annan fråga som är viktig för SBH har varit gränsöverskridande samarbete (Interreg) som baseras på maritima gränser.

2019) När fokus har riktats mot utformning av strukturfonderna är det flera viktiga frågor som förhandlas mellan regional – nationell och nationell – europeisk nivå. När det gäller frågor om krav och ansvarsfördelning för sammanhållningspolitiken är regionala inspel av stor betydelse eftersom sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. En kärnfråga i detta sammanhang är hur ansvarsfördelningen för att uppfylla det nödvändiga villkoret (enabling conditions) om god styrning av den nationella eller regionala strategin för smart specialisering ska vara mellan nationell och regional nivå i Sverige.

Aktuella inspel, yttranden och underlag

Näringsdepartementet lägger stor vikt vid uppdraget/erbjudandet att redovisa prioriteringar för det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken, där svenska regioner har möjligheten att bidra med inspel fram till deadline den 30 april 2019.

Med anledning av att regionerna ombeds bidra med en sammanfattande analys av utmaningar, möjligheter och förutsättningar kopplat till kommissionens förslag för sammanhållningspolitiken 2021 – 2027 kan de svenska regionala Brysselkontorens gemensamma kompendium, samt kommissionens investeringsriktlinjer (bilaga D landsrapport) fungera som stöd till analys och formuleringar för våra medlemmar.

Vidare positioner kommer bl.a. från europeiska regionkommittén som bedömer EU:s lagstiftning och politik ifrån ett lokalt och regionalt perspektiv. Den viktigaste ”produkten” från regionkommittén är de yttranden som antas vid plenarsessionerna. Under våren 2019 har regionkommittén antagit yttrandet ”en förnyad EU-agenda för forskning och innovation” som bl.a.  understryker vikten av att lokala och regionala myndigheter är centrala aktörer i skapandet av effektiva regionala ekosystem och innovationsknutpunkter.

Gällande regionala innovationsekosystem är god samverkansstruktur mellan regionala aktörer en förutsättning för att kunna öka absorptionsförmågan och därmed kunna ta del av EU-medel som syftar till demonstrations- och uppskalningsprojekt. En viktig fråga för många europeiska lärosäten är vilken roll universiteten utgör i regionala innovationsekosystem? En nyligen publicerad rapport från europeiska universitetsföreningen (EUA) ger möjliga svar på denna fråga med fallstudier av 9 europeiska universitet.  EUA:s rapport utgår från ett universitetsperspektiv och kan läsas som ett komplement till FoI-nätverkets kompendium.

Den samlade bilden av Kommissionens förslag och investeringsriktlinjer, EUA:s rapport, FoI-nätverkets kompendium och Brysselkontorets FoI-analyser (utskick under 2019 till kontaktpersoner) är att forskning och innovation har fått en mer framträdande roll för regional utveckling. Att potentialen för medelinkomstregioner (ex. Småland och öarna) lyfts fram i EU-kommissionens investeringsriktlinjer inför 2021 – 2027 är ett potentiellt svar på problematiken kring att inte vara tillräckligt små för kompensationsstöd eller tillräckligt stora för ”naturligt hög absorptionsförmåga”. Men oavsett hur kommissionens investeringsriktlinjer beaktas i den regionala – nationella dialogen så finns det goda möjligheter för Småland-Blekinge-Hallands regioner att framföra sina önskemål och/eller prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet och sammanhållningspolitiken.

Småland-Blekinge-Hallands Brysselbevakning

Det svenska FoI-nätverket i Bryssel har under våren haft avstämning med representanter från tillväxtverket, där vi bl.a. har diskuterat vikten av samverkan och dialog mellan myndigheter och regioner. Tillväxtverket lyfte frågan (RND 19/3) om att anordna workshops med myndigheter som ingår i det formella arbetet med myndighetssamverkan inför nästa programperiod (Tillväxtverket, Vinnova, Energimyndigheten och Naturvårdsverket), regionerna och regionernas Brysselkontor. Kanske kommer ev. framtida träffar underlätta synergier mellan strategier och program?

Brysselkontoret har under våren tagit fram flera beskrivningar (PM) om hur vi kan påverkas och vad vi kan göra. Vi kommer fortsätta bevaka utvecklingen och deltar gärna i avstämningar med regionala aktörer för att erbjuda mer detaljerad information.

För mer information eller frågor: adam.andersson@sbhss.eu