Regionala röster om framtidens sammanhållningspolitik

Nästkommande långtidsbudget är en het fråga i Bryssel, förhoppningen är att nå en överenskommelse i december. Under EU:s toppmöte i oktober diskuterade rådets stats- och regeringschefer siffor och fördelningar av långtidsbudgeten. Härnäst kommer det finska ordförandeskapet att lägga fram ett reviderat budgetförslag som anger belopp och struktur för EU: s utgifter i nästa programperiod 2021-2027. Ju längre tid det tar innan ett beslut nås om långtidsbudgeten, desto större påverkan kan det få för EU:s regioner – något som engagerat flera regionala röster i Bryssel.

CPMR, Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, har uttalat sig om långtidsbudgeten och vikten för dess medlemmar att sammanhållningspolitiken få fortsatt stöd. I SBHSS geografi är Blekinge och Halland är medlemmar. CPMR har skrivit ett yttrande till rådet med de fem punkter de anser är av särskild vikt:

(1) CPMR tror starkt på en ambitiös europeisk union som bör stödjas av en ambitiös budget.

(2) CPMR uppmanar rådet att skydda sammanhållningspolitiken som en av huvudpelarna i europeiska projekt

(3) CPMR uppmanar rådet att ett sent avtal gällande budgeten kommer leda till katastrofala konsekvenser som påverkar starten av finansieringsprogrammen

(4) CPMR uppmanar rådet att hålla sin position i Interregs budget. Vilket innebär ett fortsatt stöd med minst 3,5% av hela budgeten ska gå till sammanhållningspolitiken

(5) CPMR uppmanar rådet att hålla sig till sin position av designen för Interreg, då det fortsätter att garantera gränsöverskridande samarbeten 

Om förhandlingarna leder till en minskad budget för EU:s regionalpolitik, som det ser ut för tillfället, kan det komma att påverka finansmöjligheterna för medlemmarna och aktörerna i Småland-Blekinge-Halland. Detta gäller inte bara Interreg-programmen med anslutning till Storbritannien utan alla program kommer att utvärderas. CPMR argumenterar för att Interreg-programmen skapar konkurrenskraft för lokala och regionala aktörer. En ändring av nuvarande program, med minskning av finansiering, skulle riskera att splittra upparbetade samarbeten och minska värdet av investerade resurser.

Vi kommer fortsätta att bevaka uppdateringarna kring budgetförslaget. För tillfället få vi avvakta tills rådet, med det finländska ordförandeskapet, släpper det färdigställda förslaget i december.