Regioner möter EU-kommissionär

I veckan träffade regionkontoren i Bryssel EU:s portugisiska kommissionär för regional- och stadspolitik, Elisa Ferreira. Hennes formella ansvarsområde innehåller en intressant indikation på EU-kommissionens viljeinriktning för det regionala arbetet de kommande åren: Sammanhållning och reformer. Alltså stöd att komma ifatt i kombination med en förväntan om att stödet används till reformer.

Syftet med mötet var att ha dialog med regioner, och intrycket var att det var mer av en dialog än infosession (som fallet varit med tidigare kommissionärer). Elisa Ferreira gjorde ett påläst och genuint intresserat intryck. För att bättre förstå behoven, ämnar hon under sitt första år besöka 1–2 regioner i varje medlemsland. Rykten gör gällande att Skåne som gränsregion till Danmark står högt på hennes önskelista.  

En del av ovannämnda reformarbete ligger i EU:s ambitioner för klimatomställning som behövs för att nå målen om klimatneutralitet till 2050. Stora förhoppningar sätts till regioners fokus på omställningsarbetet och Ferreira ser frågan om hur regionalpolitiken ska lösa övergången till en grön och fossilfri ekonomi som en huvudutmaning de kommande åren. Ambitionen understryks till exempel med EU-kommissionens förslag om Fonden Regional Omställning (FRO), där regional- och socialfonden förväntas medfinansiera FRO:s medel. Frågan är om det för Sveriges regioner betyder att strukturfonderna i större utsträckning än tidigare signalerat, förväntas investera strukturfondsmedlen inom programområde 2 (Ett grönare, koldioxidfritt EU?) Läs gärna mer om FRO i artikeln på vår hemsida.

Inför mötet hade en del av ägarna i SBHSS efterfrågat signaler om nya makroregionala strategier och Interreg-programmen. Här upprepade Ferreira EU-kommissionens tidigare hållning och hon sa att hon märkt av ett ökat antal Interreg-program sedan hon själv arbetade med frågan tidigare, och betonade att det är viktigt att vi inte skapar nya och överlappande strukturer.