Regioner påminner Juncker om sitt stöd för sammanhållningspolitiken efter 2020

Måndag 22 januari överlämnade svenska och andra europeiska regioner en påminnelse till EU-kommissionens ordförande om sitt stöd för en fortsatt sammanhållningspolitik efter 2020. Påminnelsen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

2016 deltog svenska regioner tillsammans med omkring 330 andra europeiska lokala och regionala myndigheter i en lobbyaktion som går till historien som en av de större. Aktörernas politiska deklaration till stöd för sammanhållningspolitiken hade stöd från mer än 80% av befolkningen i EU:s 27 medlemstater (Storbritannien borträknat). Mot bakgrund av att EU:s beslut och strategier i praktiken verkställs lokalt och regionalt, pekade deklarationen på att sammanhållningspolitiken med sina strukturfonder är den lokala och regionala nivåns viktigaste verktyg för att möta Europas gemensamma utmaningar. Vidare underströk aktörerna som skrev under deklarationen att finansiella instrument inte kunde ersätta sammanhållningspolitiken som behövdes för alla regioner i Europa.

Med starka krafter för betydande förändringar för sammanhållningspolitikens framtid, var lobbyinitiativet en viktig signal till både EU-institutioner och Europas medlemsstater. Eftersom debatten om EU:s framtida inriktning under hösten 2017 inte beaktade deklarationens innehåll i tillräcklig utsträckning, ansåg de som stödde deklarationen att det var nödvändigt att återigen göra sin röst hörd.

Inspel till slutspurten för förslaget till EU:s långtidsbudget

Under senhösten 2017 tog därför aktörerna från fjolårets påverkansinsats fram en uppdaterad version av deklarationen. Inspelet avsåg att vara ett viktigt bidrag att förhålla sig till under vårens slutspurt i framtagande av ett förslag till EU:s långtidsbudget för åren efter 2020. Långtidsbudgeten förväntas offentliggöras i maj 2018. På några få veckor samlade den nya deklarationen stöd hos 166 partner (116 NUTS2-regioner), vilka representerade mer än 50% av EU27:s befolkning!

Måndag 22 januari överlämnade Johanna Mikl-Leitner, president för den österrikiska förbundslandet Niederösterreich, den uppdaterade deklarationen till EU-kommissionens ordförande Juncker och EU-kommissionären för budgetfrågor, Günther H. Oettinger. Centrala budskap i deklarationen var att alla Europas regioner skulle få ta del av sammanhållningspolitikens medel, inte bara de svagaste. Vidare betonades vikten av att involveras i planering och genomförande. Mikl-Leitner pekade på vikten av långsiktighet i besluten som fattas framöver. Inte bara på grund av sammanhållningspolitikens betydelse för finansiering av regional utveckling, utan även då varje EU-projekt kräver medfinansiering av den lokala och regionala nivån.

Mötet förlöpte väl och såväl Juncker som Oettinger menade att de delade de flesta av deklarationens budskap, vilket enligt dem ska återspeglas i EU-kommissionens förslag till långtidsbudgeten i maj 2018. Det slutgiltiga beslutet fattas av medlemsstaterna och Europaparlamentet, eventuellt i maj 2019.

Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor har suttit med i den europeiska ledningsgruppen för påverkansinitiativet under såväl 2016 som 2017. I den rollen har Brysselkontoret koordinerat hela den svenska insatsen. Vid sidan av tillgången till tidig information och värdefulla kontakter för att bygga allianser för framtida påverkan, har Småland-Blekinge-Hallands roll i arbetet på hemmaplan kring sammanhållningspolitiken förstärkts. Hur det blir med EU-medel i form av strukturfonder som regional- och socialfonden framöver står för närvarande skrivet i stjärnorna. En sak är dock säker: Huvudmännen i Småland-Blekinge-Halland har i alla fall dragit sitt strå till stacken för att säkerställa finansiering av regional utveckling i framtiden!