Regioner – viktiga aktörer i framväxten av nya europeiska värdekedjor

EU-kommissionen har nyligen publicerat en rapport med rekommendationer till framväxten av nya europeiska industriella värdekedjor. Den regionala nivåns roll uppmärksammas på olika sätt, bland annat att arbetet med framväxten av industriella värdekedjor bör ske i samverkan med regionala innovationsstrategier.

Kommissionen har pekat ut sex nya strategiska områden där framväxten av nya värdekedjor kan bidra till EU:s industriella ledarskap på den globala arenan:

 • Rena, uppkopplade och självkörande bilar
 • Smart hälsa
 • Koldioxidsnål industri
 • Vätgasteknik och vätgassystem
 • Digital industri (internet of things)
 • IT-säkerhet

Förutom att varje rubrik (utpekad värdekedja) ges specifika rekommendationer har kommissionen tagit fram övergripande förslag till åtgärder för EU:s industriella utveckling. Rekommendationerna berör bland annat den regionala nivåns samordnande roll i lokala och regionala innovationssystem:

 • Kraftsamling av offentliga och privata resurser på EU-nivå, nationell nivå och regional nivå, där EU bör samordna de gemensamma investeringarna och inledningsvis fokusera på spridning och kommersialisering av nya tekniker.
 • Fördjupning och integrering av den inre marknaden genom lagstiftning och nya standarder.
 • Kartläggning och utveckling av den kompetens som krävs i de olika värdekedjorna.
 • Ökad dynamik i EU:s innovationssystem, med fokus på regionala styrkor och partnerskap mellan offentlig och privat sektor.
 • Fastställande av en styrningsprocess i syfte att övervaka tekniska och industriella förändringar, identifiera nya strategiska värdekedjor och utvärdera framstegen i arbetet med dessa värdekedjor.

En övergripande reflektion är att kommissionen vill bort från ett överlappande innovationslandskap, vilket är i samklang med tidigare kommunikation om utformningen av europeiska partnerskap (Horisont). I båda sammanhangen, partnerskap och industriella värdekedjor, vill kommissionen främja ett brett stöd för innovation och ett gemensamt europeiskt innovationsekosystem som bygger på olika regionala styrkeområden:

Regionala innovationssystem bygger europeiska värdekedjor

Kommissionens rapport betoner vikten av att ytterligare främja europeiskt klustersamarbete, där arbetet med värdekedjorna bör ske i samverkan med regionala innovationsstrategier (smart specialisering). Kommissionen vill stötta interregionala projekt som möjliggör tematisk samverkan mellan europeiska regionala innovationssystem. Flera komponenter i kommissionens budget- och programförslag (2021 – 2027) är i linje med denna ambition, bl.a. utökade möjligheter till synergier mellan sammanhållningspolitikens strukturfonder och konkurrensutsatta program som Horisont. En framtida frågeställning för Småland-Blekinge-Halland kan således vara: inom vilket industriellt område som våra medlemmar kan (har kapacitet) att utgöra en länk i en europeisk värdekedja?

En annan viktig aspekt som lyfts i kommissionens rapport handlar om kompetensbehovet i den europeiska industrin. Kommissionen lyfter möjligheterna att använda Europeiska socialfonden (ESF), Erasmus+ och EIP i regionens arbete med smart specialisering. Därmed, oavsett om det gäller innovationsfrämjande samarbeten/projekt eller åtgärder för kompetens, så tillskrivs regioner en viktig roll för att mobilisera offentliga och privata intressenter som vill och kan bidra till europeiska värdekedjor för en hållbar industri