Remissvar Horisont 2020

EU-kommissionen söker dina synpunkter på arbetsprogrammet 2018-2020 för "Livsmedelstrygghet, hållbart jord- & skogsbruk, marin-, maritim, insjöforskning & bioekonomi" inom Horisont 2020. Synpunkter skall vara inskickade senast den 28 augusti.

Samrådet avser att samla in synpunkter på strategin, omfattning, mål och förväntade effekter av Horisont 2020 tryggad livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk och skogsbruk, havs- och sjöfarts och inlands forskning vatten och bioekonomi.

Syftet med samrådet är att säkerställa tillräcklig försörjning av säkra och hälsosamma livsmedel av hög kvalitet och andra biobaserade produkter, genom utveckling av produktiva, hållbara och resurseffektiva system för primärproduktion, främjande av ekosystemtjänster och återvinning av biologisk mångfald, tillsammans med konkurrenskraftiga och klimatsmarta lösningar i hela produktion- och handelskedjan.  Detta kommer att påskynda övergången till en hållbar europeisk bioekonomi.

http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified