Så skapar robotar tillväxt

Området robotteknik i stort, och som en del av en alltmer digitaliserad europeisk industri, blir bara hetare och mer aktuellt. Samtliga aktörer inom fältet uttrycker tydligt potentialen hos robotteknik, dess bredd vad gäller lösningar på diverse samhälleliga utmaningar och vikten av att ”hoppa på tåget” för att inte bli lämnad kvar på en analog perrong.  För Småland-Blekinge-Halland finns det därför all anledning att hålla sig uppdaterad på vad som händer på området och hur vi kan stötta vårt näringsliv i denna omställning.

Vid ett mycket välbesökt seminarium som Brysselkontoret deltog på nyligen presenterades ett antal nätverk och initiativ som kan vara värda att känna till och nedan finner du en kortfattad presentation av dessa. Snarast i tiden ligger finns möjlighet att komma med i katalog över digitala innovationspunkter i Europa. Deadline är den 15 juli och här handlar det inte bara om robotteknik, utan digitalisering i stort. Läs mer om ansökan sist i denna artikel.

 

Robotteknik – är det så viktigt?

Många röster i Bryssel säger att robottekniken är helt avgörande för industrisektorns framtida konkurrenskraft. Industriell produktion står för 16 % av Europas totala BNP, och fortsätter att vara en drivkraft för innovation, produktivitet, tillväxt och arbetskraftsförsörjning. Det är därför viktigt att se över alla möjligheter att modernisera och digitalisera den industriella och tillverkningssektorn i Europa. Vad gäller sektorn för robotteknik är Europa faktiskt ledande aktör, och inte exempelvis Japan som man kunde tro, och den placeringen vill EU absolut inte förlora. Därför vill man naturligtvis både främja och utöka robotindustrin och forskningen för framtidens robotar, men även nyttjandet av robotar som verktyg för alla tänkbara aktörer, privata som offentliga, små som stora. Småland-Blekinge-Halland kan både bidra till att utveckla robotteknik, likväl som att utvecklas genom robotteknikens möjligheter.

 

 

Factories of the Future (FoF) är ett privat-offentligt partnerskap mellan EU-kommissionen och privata aktörer, som samordnar och stöttar digitaliseringsprojekt för att förverkliga fjärde industrialiseringsrevolutionen ”Industry 4.0”. Under perioden 2014-2020 står partnerskapet under Horisont 2020 och bygger vidare på de framgångar man sett under tidigare programperiod. Mer än 2000 organisationer deltar eller har deltagit i projekt genom Factories of the Future (FoF), varav en femtedel är små och medelstora företag, och hittills har 245 projekt genomförts inom partnerskapet. FoF arbetar främst med projekt som siktar på innovativa tillverkningsteknologier och där ser FoF en viktig framtid för robotar.

 

 

euRobotics AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif) är en ideell internationell förening som finansieras av EU-kommissionen. euRobotics sammanför samtliga typer av aktörer för robotteknik, privata och offentliga, och är en kanal för policypåverkan, samråd och samarbete aktörerna emellan. Mycket av samarbetet sker genom det privat-offentliga partnerskap SPARC med mer än 200 medlemmar som euRobotics startade 2012 med partnerorganisationerna. SPARC består i sin tur av ett trettiotal olika grupper för olika ämnesområden inom robotteknik, såsom hälsa och sjukvård, jordbruk och livsmedelsproduktion, inspektion/lagning/underhåll (som är den sektorn som hittills har integrerat mest robotteknik). Ett viktigt mål för SPARC är att göra ny robotteknik och artificiell intelligens mer lättillgänglig för kunder och brukare i den bemärkelsen att robotarna ska vara enklare att styra och manövrera så att exempelvis små och medelstora företag inte ska tvingas hyra in robotexperter för att kunna delta i den pågående industriella revolutionen, Industry 4.0.  

 

 

ECHORD++ är en gemensam plattform och en digital innovationsknutpunkt (DIH) för robottillverkare och forskningsinstitutioner för experimentering, testning och öppen utveckling av robotteknik. För att nå sitt mål om att sammanföra tillverkare, forskare och användare och för att möta utmaningen om robotforskningens riktning i framtiden, använder ECHORD++ sig av tre instrument: experiment, slutanvändardriven teknologisk innovation och RIF (Robotics Innovation Facilities). RIF är, enligt ECHORD++ själva, en unik chans för att pröva nya affärsidéer och genomföra fältprov utan risker. Man behöver inte vara medlem i ECHORD++ för att ansöka om att nyttja en av deras RIF och för att läsa mer om krav på och möjligheter med dessa RIF, klicka här.

 

 

Katalog över digitala innovationsknutpunkter i Europa

Generaldirektoratet för kommunikationsnätverk och teknologi (DG Connect) i EU-Kommissionen vill, i enlighet med strategin för digitalisering av den europeiska industrin, säkerställa att all europeisk industri ska dra nytta av digitala innovationer och vill därför skapa ett paneuropeiskt nätverk för digitala innovationsknutpunkter (Digital Innovation Hubs, DIH). Man har avsatt 500 miljoner € på denna strategi, och en del av implementeringen av denna är att framställa en katalog över digitala innovationsknutpunkter i EU för kommunikation dem emellan och tillgång till korrekt kompetens för små och medelstora företag och industrier. För att förverkliga detta bjuder man in initiativ i form av digitala innovationsknutpunkter att ansöka om att vara del av katalogen och delge information om sin knutpunkt innan den 15 juli. Följande tre förutsättningar förväntas hos sökande:

  • Initiativet ska ha startats genom ett nationellt eller EU-policyinitiativ för digitalisering av industrin
  • Få statlig finansiering
  • Kunna uppge tre exempel på tjänster som erbjuds kunder

Detta är alltså en chans att hamna på den europeiska kartan för framtidens industri, att erbjuda sina digitala, robottekniska och dylika tjänster till fler kunder i Europa och att knyta kontakter med aktörer i samma fält.

För att se den dynamiska kartan över hittills identifierade digitala innovationsknutpunkter, klicka här!

Läs mer om katalogen och ansök om att bli en del av den här!

Vidare finns möjligheten att få ytterligare information om och hjälp med att initiera en digital innovationsknutpunkt genom DG Connect. Meddela mer än gärna Småland Blekinge Halland South Sweden för att vi ska sätta er i kontakt med DG Connect om ni vill starta en digital innovationsknutpunkt.