Sammanfattning: EU:s åtgärder mot följderna av COVID-19 23/4

COVID-19 har drabbat nästintill alla EU:s medlemsstater och regioner. Tidigare har vi skrivit flera artiklar om de insatser EU genomfört mot Corona. Då läget förändras dag för dag, sammanfattar vi därför i denna artikel vad som har gjorts och berättar om det som är nytt.  Vid ytterligare förändringar kommer vi uppdatera artikeln.  

Ekonomiska insatser

EU:s ekonomiska respons på krisen är den största som någonsin genomförts inom EU. Den 1 april verkställdes det lagstiftningsförslag som EU antagit för att motverka de ekonomiska effekterna av coronakrisen. Förslaget, Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) syftade till att mobilisera tillgängliga medel av europeiska struktur- och investeringsfonder från nuvarande period 2014–2020 direkt till medlemsstaterna för att minska akuta ekonomiska problem, och för att finansiera bland annat, investeringar inom hälso- och sjukvårdssektorn, stöd till små och medelstora företag samt arbetsmarknaden.

EU-kommissionen presenterade ytterligare ett förslag den 2 april, Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+). Till skillnad från CRII var detta ett mer omfattat förslag som innebar att överföringar mellan tre av de fem fonder som inkluderas i CRII+ kunde utföras. De tre fonderna gällde europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), europeiska socialfonden (ESF) och sammanhållningsfonden. Landsbygdsfonden (CAP) var också uppe för diskussion om huruvida medel skulle kunna mobiliseras från fonden. Kommissionen valde dock att inte involvera fonden i varken CRII eller CRII+, då den innehöll så pass lite pengar. Däremot uppmuntrade man medlemsländerna att använda de pengar som fortfarande fanns tillgängliga inom sina landsbygdsutvecklingsprogram, för att finansiera relevanta åtgärder för att möta krisen och återhämta sig från den.  

CRII+ möjliggjorde även överföringar mellan olika typer av regioner, mer flexibilitet och möjlighet till att upprätthålla EU-samarbetet. Kommissionen har därtill inom CRII+ utökat stödområdet till små och medelstora företag på landsbygden genom att föreslå lån eller garantier för att täcka driftskostnader. Det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling (ENRD) har presenterat flera exempel på insatsprojekt mot COVID-19.

CRII+ syftar att underlätta stöd till de mest drabbade genom att ändra reglerna i förordningen av fonden för europeiskt stöd för de mest utsatta. CRII+ medförde även möjligheten för medlemsländerna att kunna använda 100 % medfinansiering från EU istället för 85 %, till åtgärder för viruset under perioden 2020–2021.    

Ytterligare ekonomiska insatser som EU infört på grund av Corona gäller statsstödsreglerna. För att kunna använda medel från statligt stöd har kommissionen ändrat på reglerna för att underlätta för medlemsländerna.

 

Hälsoåtgärder

Utöver ekonomiska insatser för att hjälpa medlemsländerna har EU också infört särskilda åtgärder för att minska coronavirusets spridning och inverkan på människors hälsa. Återinförande av gränskontroller mellan EU:s medlemsländer för att minska risken för smittspridning och upprättandet av reglerad export av skyddsutrustning till sjukvårdspersonal är ytterligare initiativ som EU genomfört mot Corona.

En annan viktig åtgärd som EU var snabb med att tillsätta var satsningar inom medicinsk forskning för att hitta potentiella läkemedel och vaccin mot viruset. Särskilda projekt har anordnats för att så snabbt som möjligt finna botemedel till COVID-19.

Trots de åtgärder EU redan har implementerat kommer troligtvis flera insatser mot Corona att behöva genomföras både inom samhällsviktiga funktioner och inom ekonomin. Den europeiska regionkommittén kommer att presentera fortsatta regelbundna rapporter och förslag på politikområden inom ansvarsområden som återspeglar ny forskning och diskussioner gällande den socioekonomiska effekten av pandemin i Europa och om de olika åtgärder som planeras och utförs på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.