Samråd – vår chans att göra vår röst hörd

Just nu svarar Småland-Blekinge gemensamt på ett samråd om Europa2020-strategin. Europa2020-strategin sätter ramarna för det gemensamma arbetet i EU och påverkar i hög grad våra egna regionala strategier. Med det öppna samrådet vill EU-kommissionen ge möjligheten till aktörerna som arbetar aktivt med strategin att uttrycka sina synpunkter på hur den framtida utvecklingen kan se ut. Att Småland-Blekinge gemensamt svarar på detta samråd är en viktig del av arbetet för regionen att göra sin röst hörd på den europeiska arenan.

Mer information om det öppna samrådet för Europa 2020-strategin.

Öppna samråd är vanliga från EU-kommissionen och just nu finns det även möjligheter att göra sin röst hörd inom flera politikområden. Några av dessa är:

–          Molntjänster och mjukvaror

I denna konsultation vill EU-kommissionen få synpunkter på vilka områden inom ämnet som skall prioriteras. Fram till 10 oktober välkomnar EU-kommissionen aktörer som forskningscenter, små- och medelstora företag och användare vilka arbetar med molntjänster och mjukvaror att delta.

–          Främjande av SMFs och entreprenörer inom Small Business Act

Syftet är att samla idéer för hur Small Business Act  kan utvecklas för att stärka förutsättningarna för SMFs och entreprenörer. Samrådet riktar sig mot företag, SMFs, myndigheter och andra relevanta aktörer. Delta senast 15 december.

–          Möjligheten att vidga omfattningen av det geografiska skyddet till produkter även utanför jordbrukssektorn

EU-kommissionen är intresserad av medborgares och organisationers åsikter om att bredda skyddet för geografiskt specifika produkter för att ta vara på kunskaperna som finns i Europa. Skyddet kan även eventuellt därmed även innefatta produkter som har ett kulturellt och historiskt värde. Det finns möjlighet att delta fram till 28 oktober.

–          Alternativ för att optimera återanvändning av vatten i EU

Målet med detta samråd är att utvärdera det bäst lämpade verktyget för att främja återanvändning av vatten inom alla berörda områden. Fram till 7 november finns det möjlighet för medborgare och intressenter att göra sina röster hörda.

Klicka här för fler öppna samråd