INSTÄLLT: Save the date – Vad betyder den nya TEN-T förordningen för svenska regioner?

EU-kommissionen presenterade under 2021 ett förslag på en ny förordning om det fortsatta arbetet med det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Det nya TEN-T-förslaget pekar ut EU:s viktigaste transportstråk, främjar gränsöverskridande förbindelser och fastställer krav på bland annat laddstationer och infrastruktur. Just nu förhandlas förslaget mellan EU-institutionerna och därför är den stora frågan nu: hur kommer denna nya lagstiftning att påverka Sveriges kommuner och regioner? Detta kommer det kommande hybridseminariet, anordnat av de svenska region- och stadskontoren i Bryssel (inklusive SBHSS) och SKR, att svara på!

Transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) är EU:s plan för att sammanlänka transportkorridorer i Europa. TEN-T kan även ses som ett verktyg för att nå flera av EU:s mål, däribland ökad tillväxt och sysselsättning, territoriell sammanhållning, övergång till koldioxidsnål ekonomi och säkerhet.

Syftet med TEN-T är att:

  • Minska transportsektorns klimatpåverkan genom minskade växthusgasutsläpp i linje med EU:s gröna giv och klimatmålen till 2030 och 2050.
  • Stärka gränsöverskridande förbindelser mellan medlemsstaterna och att harmonisera tekniska standarder för transporter.
  • Eliminera flaskhalsar i trafikflödet och förbättra den inre marknadens funktion genom högkvalitativ transportinfrastruktur och effektivt användande av olika transportslag.
  • Bidra till ökad sammanhållning, tillgänglighet och välfärd inom och mellan alla regioner i EU.

Prioriterade sträckor inom TEN-T har ökade förutsättningar till finansiering och investeringar via Connecting Europe Facility (CEF), men innebär även ett åtagande för medlemsstaten att satsa på dessa sträckor. I december 2021 presenterade EU-kommissionen förslaget om reviderad TEN-T-förordning. Flera regioner har under översynsprocessen av förordningen arbetat för att säkerställa att specifika sträckningar inkluderas i nätverket, men också för horisontella prioriteringar såsom klimat, digitalisering, innovation och sjöfart. Förslaget om reviderad TEN-T-förordning är nu föremål för behandling i Europaparlamentet och rådet. Ett arbete som burit frukt; i det nya förslaget för TEN-T har Jönköping och Halmstad utsetts till viktiga knytpunkter, så kallade Urbana Noder, vilket kommer att få betydelse för regionerna.

Mot denna bakgrund vill vi bjuda in till ett seminarium med svenska och europeiska nyckelpersoner i förhandlingarna om den nya TEN-T-förordningen. Syftet med seminariet är att diskutera den kommande TEN-T-förordningen, som just nu förhandlas mellan EU-institutionerna. Utöver detta kommer det även inkludera diskussioner kring hur den nya lagstiftningen kommer att påverka svenska kommuner och regioner, samt hur kopplingen ser ut mellan TEN-T och den EU-medfinansiering som erbjuds.

Seminariet kommer att äga rum på Region Skånes Brysselkontor, den 14 november kl. 15.00-17.00. Seminariet anordnas av de svenska stads- och regionkontoren samt SKR:s kontor i Bryssel och hålls i samband med det 19:e korridorsforumet för den europeiska transportkorridoren Skandinavien – Medelhavet (Scan-Med-korridoren).

Länk till inbjudan!

Här kan du anmäla dig!