SBHSS en stark röst i utformandet av missions för klimatanpassning

Under veckan hade SBHSS Brysselkontor dialog med kommissionen om regionalt deltagande i missions för klimatanpassning, vilket var andra gången SBHSS Brysselkontoret blev inbjudna av kommissionen för att dela med sig av idéer kring hur missions i Horisont länkas till den regionala nivån och aktiviteter för regional utveckling. De förslag som nu ligger på bordet, jämfört med hösten 2020, är betydligt bättre för SBHSS medlemmar. Inte minst att kommissionen har öppnat upp för NUTS3 regioner att ansluta till missions och att de i sina senaste skrivningar uppmanar till att länka missions med smart specialisering. Nästa steg, för att fortsätta vara i missions-framkant, är ev. att förbereda en s.k. climate resilience pact – som föreslås bli en pakt mellan region och kommission i arbetet med att implementera missions för klimatanpassning.

Missions & regional utveckling   

De svenska regionala Brysselkontoren har sedan kommissionens förslag till nästa programperiod (2021 – 2027) analyserat regioners roll i EU:s innovationslandskap med flera programdelar inom t.ex. Horisont Europa och Digitala Europa som främjar ett regionalt deltagande. I denna kontext är missions ett av de mest spännande initiativen och mission för klimatanpassning bygger på att regioner tar en aktiv roll i implementeringen.

Regional aktiv roll? För regionalt deltagande i EU:s sektorsprogram, i synnerhet Horisont Europa, behöver aktörer inkl. regioner arbeta proaktivt. Missions är inget undantag, där förstärks snarare behovet av proaktivt agerande då det är ett oprövat och ej färdigutvecklat initiativ i Horisont Europa. Det kanske enklaste sättet att applicera missions till verksamheten är att komma med egna förslag till hur missions-metodiken (samordning av resurser mot ett gemensamt mål) kan integreras till regional utveckling. Det kan man t.ex. göra genom att besvara frågan ”hur bidrar vår region till ett klimat resilient Europa” alt. ”hur kan vi bidra”? Med andra ord, utgångpunkten för missions är bottom-up och kommissionen lyssnar på dem som kommer med egna idéer om hur missions bör implementeras på regional nivå. Med inspiration från Blekinge så uppmanar bl.a. kommissionen regioner till att länka missions med smart specialisering (och således synergier mellan ERUF och Horisont), vilket är ett av flera tillvägagångsätt att integrera missions till regional utveckling.

Vad blir nästa steg?

Kommissionen föreslår att regioner som vill delta i missions-arbetet bekräftar engagemanget genom en klimatresiliens-pakt med kommissionen (Climate Resilience Pact, CRP). Kommissionen förutser att CRP blir ett möjliggörande kriterium för att ansöka om finansiering från missions-budgeten som utgör 10% av pelare 2 i Horisont Europa. Syftet är att CRP ska stimulera regional uppslutning (akademi, kommuner, industri, SMF) och möjliggöra Horisont-finansiering för lokala/regionala klimatanpassningsåtgärder. Att ta fram en CRP är också ett utmärkt tillfälle för våra regionala politiker att leda och marknadsföra regionens arbete och bidrag till EU:s gröna välstånd. Det får gärna vara kopplat till pågående eller planerande aktiviteter/utmaningar i regionen, och gärna till EU:s gröna giv, agenda 2030 osv.

… och planerna kring CRP är långt ifrån fastställda! Vilket innebära att det är ett guldläge för fler av SBHSS medlemmar att påverka vad en CRP bör innehålla och ge inspel på hur den regionala nivån bäst kan bidra till missions för klimatanpassning! (och vilket stöd som behövs för regionalt deltagande).