SBHSS nyttjar EU-arenan för regional innovation!

Inom EU har fokus på innovation och konkurrenskraft ökat. I samband med det geopolitiska läget, och de omställningar som behövs i Europa, förväntas EU:s möjligheter till finansiering för regioner att förändras framöver. Med anledning av detta har Småland-Blekinge-Halland växlat upp sitt gemensamma innovationssamarbete, genom SBHSS som en gemensam samarbetsarena, för att öka möjligheterna för europeisk sammankoppling med innovationsekosystemen i regionerna. Innovationssamarbetet mellan våra regioner har nu börjat fördjupas och som ett led av detta har ett gemensamt Brysselbesök ägt rum för att utveckla den europeiska kopplingen i arbetet med regional innovation.

Aktuellt inom EU och SBHSS

Att man inom EU vill se ett ökat fokus på innovation och konkurrenskraft är ingen nyhet på den europeiska arenan. Det är nog inte heller någon nyhet för regionerna i Småland-Blekinge-Halland att EU:s finansieringsmöjligheter för regioner förväntas förändras framöver. Regionernas roll i innovationsekosystemet uppmärksammas inte minst genom de smarta specialiseringsstrategierna som europeiska regioner har tagit fram utifrån regionala styrkeområden på lokal nivå. Tanken bakom smart specialisering är att dessa styrkor ska kopplas ihop med andra europeiska regioners kompetenser, vilket leder till ökade förutsättningar för europeisk konkurrensutsatt finansiering till regionerna och innovation och konkurrenskraft på såväl lokal som europeisk nivå.

Småland-Blekinge-Halland har växlat upp sitt gemensamma innovationssamarbete. Genom SBHSS har innovationsekosystemen i regionerna fått en gemensam samarbetsarena för att öka möjligheterna till europeisk sammankoppling, med utgångspunkt i de gemensamma styrkeområdena i våra regioners smarta specialiseringsstrategier. Engagemanget och samarbetet i innovationsfrågor kopplat till regionernas smarta specialiseringsstrategier (S3) inom SBHSS har dragit i gång genom flera parallella europeiska och nationella projektspår både interregionalt i södra Sverige, samt på europeisk nivå med partner inom ramen för Interreg Europe-programmet.

Innovationssamarbetet mellan våra regioner har breddats genom ett gemensamt uppstartsmöte tidigare i år, vilket nu har fördjupats och ett gemensamt Brysselbesök har nu ägt rum för att utveckla den europeiska kopplingen i arbetet med regional innovation.

Gemensamt Brysselbesök för ökad regional innovation

Regionala aktörer i form av en delegation från Småland och öarna, Science Park Jönköping, Campus Ljungby, samt Region Blekinge har gemensamt öppnat dörren ytterligare mot EU-arenan genom sitt besök i Bryssel den 6–8 maj i samband med European Cluster Conference. Några av målen med besöket var att vidareutveckla kunskap kring hur Småland-Blekinge-Hallands aktörer kan arbeta med näringslivsutveckling, innovation och kluster genom samarbete för gemensamt lärande av varandra och andra i Europa. Syftet med resan var även att stärka samverkan mellan våra regionala aktörer och aktörer på den europeiska arenan för att öka kunskapsinnehållet och utvecklingen inom tematiska områden i Småland-Blekinge-Hallands smarta specialiseringsstrategier, i detta fall digital tjänsteutveckling.

European Cluster Conference syftar till att bemöta frågeställningar kring hur aktörer inom ekosystemen med hjälp av kluster kan stärka Europas konkurrenskraft genom att skapa nya eller omforma befintliga värdekedjor. Detta genom att sammanföra intressenter, beslutsfattare, klusterledare, forskare, entreprenörer och allmänheten för att bygga kontakter och skapa nya idéer för investeringar. Under dagarna uppmärksammas klustrens avgörande roll för att främja EU:s industriella prioriteringar och engagera intressenter i diskussioner om pågående initiativ från EU-kommissionen, samla in feedback om prioriteringar för 2024 och uppmärksamma åtgärder på gräsrotsnivå. Temat för konferensen är den gröna och digitala omställningen och uppbyggnaden av motståndskraft och resiliens genom djupdykning i nyckelfaktorer som kompetens, finansiering och teknik. Konferensen är tänkt att öka medvetenheten om European Cluster Collaboration Platform, klustrens roll, samt stimulera debatter om klusters möjliga åtgärder för att forma framtiden för EU:s inre marknad. Vidare utlovades information om EU:s klusterinitiativ under olika finansieringsmöjligheter, samt uppmuntran till samarbete mellan kluster och medlemmar genom matchmaking och nätverksinitiativ.

Vid sidan om konferensen har aktörerna från Småland-Blekinge-Halland besökt Brysselkontoret för att höra mer om SBHSS samarbete och diskutera hur den europeiska aspekten behöver integreras i det regionala innovationsarbetet för att ge mervärde lokalt, med särskild hänsyn till hur samarbete på europeisk nivå kan bidra till ökade kunskaper, konkurrenskraft och förutsättningar för EU-finansieringen framåt. Konkreta projektutvecklingsmöten ägde också rum med europeiska projektpartner från regioner i både Polen och Tyskland.

Besöksgruppen träffade även representanter från Baskiens Brysselkontor för att höra om deras europastrategi och nyttan att verka på EU-arenan ur ett innovations- och tillväxtperspektiv. Regionen har gjort en rejäl utvecklingsresa de senaste 20 åren, vilket har lett dem till att idag räknas till att vara en av de främsta innovationsregionerna i både Spanien och Europa med ett flertal kluster och testbäddar för näringslivsutveckling. Tillsammans med andra faktorer så som kultur, matupplevelser, natur och livskvalitet lockar de talanger och kompetens till regionen. Under mötet lyftes Baskiens perspektiv på nyttan med det europeiska innovationsarbetet och diskussioner kopplat till de smarta specialiseringsstrategierna.

Avslutningsvis anordnades ett möte med Marc Pattinson, tematisk expert på Interreg Europe Policy Learning Platform, som på ett pedagogiskt sätt berättade om europeiska initiativ som ska stödja innovation utifrån ett starkt interregionalt perspektiv. Bland annat presenterades initiativ som Regional Innovation Valleys (RIV), S3 Community of Practice (S3 CoP), Partnerships for Regional Innovation (PRI), Interregional Innovation investment instrument (I3). Även under detta möte lyftes Baskien som en region med goda erfarenheter att lära av, särskilt då de genom ett aktivt deltagande på den europeiska arenan har kammat hem finansiering för klusterprojekt med jämna mellanrum, samt är aktiva inom Interreg Europe. Några av huvudbudskapen var att genom ökad samverkan och minskat stuprörstänk kan europeiska regioner lära av varandra över nationsgränser, vilket i sin tur gör regionerna, och därmed även Europa, mer konkurrenskraftigt.

Sammanfattningsvis var besöket ett tillfälle för regionala aktörer inom Småland-Blekinge-Halland att tillsammans med Science Park, Campus Ljungby och Region Gotland lära av de möjligheter som presenterats på den europeiska arenan för att diskutera framtida samverkan inom sina områden för att utveckla den regionala innovationen. Samarbetet mellan våra regioner är starten på något nytt och spännande, vilket även intresserar andra regioner och aktörer i Europa. Detta sätter Småland Blekinge Halland South Sweden på kartan i europeiska sammanhang inom smart specialisering.

 

Nästa steg

Flera aktörer i besöksdelegationen har uttryckt en övertygelse om att det samarbete som nu har påbörjats kommer göra skillnad för den regionala utvecklingen genom ökade möjligheter för europeiskt samarbete och finansiering, som i sin tur kan komma att öka innovationsgraden och tillväxten i våra regioner. Detta är dock inget som görs automatiskt, utan kommer att kräva ett skifte i attityder, anpassning och vilja att våga räcka upp handen i europeiska sammanhang. Möjligheterna som presenterats på den europeiska arenan handlar om ömsesidiga utbyten för att lära av varandra och göra sin röst hörd utanför Sveriges gränser. Småland-Blekinge-Halland är en del av EU, och det gäller att nyttja de medel som finns för att även vara med och utforma det EU som regionerna verkar i.

Nästa steg i det gemensamma arbetet med de regionala smarta specialiseringsstrategierna och lokal innovationsutveckling blir fortsatt kontakt mellan aktörer inom SBHSS, bland annat genom ett gemensamt möte mellan regionerna i Småland-Blekinge-Halland senare i vår.

 

Tips på europeiska evenemang kopplat till regional innovation

Med hänsyn till våra regioners arbete med smarta specialiseringsstrategier och det samarbete som nu inletts gemensamt inom SBHSS med fokus på gemensamma styrkeområden, vill Brysselkontoret passa på att tipsa om olika digitala evenemang som regionala aktörer är välkomna att delta i. Evenemangen kan vara ett bra tillfälle att få information om vad som sker på europeisk nivå kopplat till smart specialisering, samt ett tillfälle att ställa frågor och nätverka med andra aktörer.

Följande webbinarier kan därför vara ett bra komplement i våra ägares fortsatta innovationsutveckling:

  • S3 WEBINAR: EMPOWERING INTERREGIONAL COLLABORATION – FROM CAPACITY TO FUNDING, torsdag 16 maj kl.10:00-12:00. Läs mer och anmäl er här.

 

  • S3 WEBINAR: PAVING THE WAY FOR INDUSTRIAL TRANSITION THROUGH SYSTEMIC CHANGE AND INCLUSIVE STRATEGIES, onsdag 22 maj, kl.14:30-16:30. Läs mer och anmäl er här.

 

  • S3 WEBINAR: UNDERSTANDING THE BOTTLENECKS TO INNOVATION DIFFUSION: INSIGHTS FROM EU REGIONS, torsdag 23 maj kl.10:00-12:00. Läs mer och anmäl er här.