SBHSS Styrgruppskonferens 2023 – förutsättningar inför EU:s nya mandatperiod

Den 7-8:e september samlades Småland Blekinge Halland South Swedens styrgrupp i Bryssel för den årliga styrgruppskonferensen. Representanter från Region Blekinge, Kronoberg, Halland, Kalmar län, Jönköpings län samt Linnéuniversitet fanns på plats för att fördjupa samarbetet mellan regionerna inom de frågor som står i fokus på EU-arenan och som får betydelse för våra regioners framtid. I fokus under konferensen stod förutsättningarna inför EU:s nästa mandatperiod, unionens nuvarande och kommande utmaningar, samt samarbetsmöjligheter för regionala aktörer i södra Sverige.

Genom politisk närvaro i Bryssel, ökar Småland-Blekinge-Hallands ägare sina möjligheter till inflytande i Bryssel och förbättrar samtidigt sin förståelse för hur EU:s lagstiftning och initiativ påverkar den regionala nivån.

 

På konferensen behandlades en rad övergripande ämnen med stor vikt för våra regioner och Europa i stort. Europaparlamentsvalet i juni nästa år kommer staka ut den politiska inriktningen för nästa EU-kommission och kommer således påverka EU:s riktning under de kommande fem åren. Den gröna omställningen löpte som en röd tråd genom styrgruppskonferensens program, vilken inleddes med ett föredrag och diskussion av Sveriges biträdande ambassadör till EU för utrikes- och säkerhetspolitik, Sandra Thorsson. Thorsson upplyste om avgörande faktorer gällande vilken väg EU väljer att ta från 2024, där hon poängterade att utvecklingen drivs av geopolitiken och klimatfrågan. Efterföljande talare, den svenska ledamoten i Europaparlamentet Pär Holmgren (MP), fortsatte på samma spår i sin presentation. I denna redogjorde han för vad EU-kommissionens förväntas fokusera på såväl innan som efter valet, där skogspolitik, migration, Rysslands krig mot Ukraina, jordbruk och investeringar i infrastrukturen utgjorde några fokusområden.

 


Sandra Thorsson upplyste om avgörande faktorer                 
Pär Holmgren (MP) redogjorde för vad EU-kommissionens
gällande vilken väg EU väljer att ta från 2024, där hon          förväntas fokusera på såväl innan som efter valet, där
poängterade att utvecklingen drivs av geopolitiken                skogspolitik, migration, Rysslands krig mot Ukraina,
och klimatfrågan.                                                                              jordbruk och infrastrukturen utgjorde några fokusområden.

 

Styrgruppskonferensen fortsatte med ett föredrag kring skogsfrågan. Eftersom europeisk lagstiftning påverkar de ekonomiska förutsättningarna för det sydsvenska skogsbruket, behöver vi föra fram Småland-Blekinge-Hallands regionala perspektiv på den europeiska arenan och göra SBHSS röst hörd. EU-kommissionens skogsexpert, Marco Onida, redogjorde för hur EU har arbetat med skogsrelaterade frågor över tid och vilka utmaningar som behöver hanteras framöver. Efter diskussionen överlämnade SBHSS:s Rapportörsgrupp för skogsfrågor ett inspelspapper med konstruktiva inspel till EU-kommissionen inför det fortsatta skogsrelaterade arbetet under kommande mandatperiod.

 

Ett gott exempel på hur SBHSS gör sin röst hörd på EU-arenan. 

 

Både Europas energisystem och digitalisering är två frågor som är högt prioriterade på EU:s dagordning. EU befinner sig just nu i den största omställningen av energisystem på över hundra år, något som ofrånkomligen kommer att påverka våra regioner under de närmsta årtiondena. Att arbeta med digitalisering anses vara såväl ett verktyg som ett mål i arbetet för ett mer grönt, hållbart och smart Europa. Detta gäller även för att kunna genomföra den gröna och digitala omställningen på ett smidigt och ansvarsfullt sätt. För att kunna möta de framtida europeiska och regionala utmaningarna, och för våra regioner att själva skapa uppfattningar kring hur de vill påverka den politiska riktningen i EU, fortlöpte konferensen med föredrag från tjänstepersoner från EU-kommissionen även inom energisystem och digitalisering.

 

Styrgruppskonferansen avslutades med ett föredrag och diskussion kring betydelsen av att utveckla samarbeten på den europeiska arenan. Verktygen EU erbjuder regioner drar mot att i högre grad än tidigare erbjuda samarbetsmöjligheter.

 

Tanken är att regionala aktörer ska koppla ihop sina styrkor med andras utanför ens egna region och land för att Europa ska höja sig i den globala värdekedjan. Eftersom verktygen EU erbjuder inte självklart går hand i hand med det svenska regionala utvecklingsuppdraget, var det extra intressant att lyssna till hur andra regioner ser verktygen som ett sätt att få en platsbaserad innovation och att säkerställa flernivåstyret samt synergier med andra insatser.

Med denna styrgruppskonferens belystes vikten av att få lyssna på experter och diskutera över parti- och länsgränser kring hur vi påverkas och bäst förhåller oss till den rådande utvecklingen i EU. Samarbete och samverkan är viktigt, inte minst i ett etablerat samarbete som SBHSS! Flera av ämnena som lyftes under dagen kräver mycket för att hantera, inte minst då de ofta är sektorsöverskridande och inte alltid harmonierar med svenska strategier.

 

Vi på Brysselkontoret tackar för årets styrgruppskonferens och ser redan fram emot nästa styrgruppsbesök!