Seminarium om Små- och medelstora företags möjligheter till EU-finansiering

Open Days är ett fyra dagar långt evenemang som årligen anordnas här i Bryssel av EU:s Regionkommitté och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik. Under evenemanget får tjänstemän från regional- och nationell förvaltning, akademiker, företagare och aktörer inom det civila samhället möjligheten att utbyta ”goda exempel” erfarenheter vilket innebär att dela med sig kunskap och erfarenhet för hur man ska lyfta regional- och stadsutveckling.

 Ett tema som har en betydande roll under Open Days är främjandet av små- och medelstora företag (SMF). Att stödja SMF i deras utveckling är inte enbart en nödvändighet för företagsvärlden utan det är också nödvändig för tillväxt då SMF har betraktas som en vital faktor för skapandet av nya jobb 

Under denna vecka har Småland-Blekinge fått möjligheten att delta på seminarium som har lyft fram SMF. Frågor som har diskuterats har bland annat handlat om möjligheten för EU-finansiering för SMF och hur de kan nyttja de tematiska programmen som exempelvis Horisont2020.

Att bland annat företagare fann EU-projekt krångliga och bekymmersamma togs upp vid upprepade tillfällen. Utav 2700 projekt inom SMF-instrumentet som är en del av Horisont2020 blev enbart 315 projekt för SMF beviljade EU-finansiering. Utmaningarna som SMF-entreprenörer pekade på var nödvändigheten att behöva presentera långsiktiga projekt. Man ansåg att resurserna för SMF inte riktigt räcker till för att kunna uppnå de långsiktiga resultaten då kostnaderna för att kunna leverera prototyp och arbetskraft blir höga på lång sikt. Andra pekade dock snarare på annan utmaning. Bernard Reichter som är enhetschef för EASME talade om den största utmaningen som SMF står inför är kommersialiseringen av projekten. När söktrycket på projekt är så pass högt så är det viktigt att kunna marknadsföra vikten av projekten och varför just det projektet är det bästa som erbjuds i marknaden.

Att vända trender och därmed höja projektansökningar för SMF är inte enbart nödvändigt för SMF utan även för den ekonomiska tillväxten. Lösningarna som det talades om under dessa seminarium fokuserade på kunskapsfrämjande för SMF. Mark Hart som är professor för Small Business and Entrepreneurship på Aston Business School i Storbritannien talade om vikten för skapandet av en gemenskap för SMF. Får SMF möjligheten att utbyta ”goda exempel” idéer med varandra och även öka kunskapen för projektansökningar inom Horisont2020 kan det öppna upp för mera projektansökningar. Marlene Haugaard talade om åtgärderna tagna i Danmark för att öka kunskapen inom EU-finansiering. Nationella och regionala myndigheter har finansierat skapandet av business development centers specifikt inriktade mot SMF. Dessa centra har inte enbart bidragit med projektansökningsådgivning men även att driva SMF framåt i processen och pusha dem till projektansökningar.

För Sveriges del är projektansökningar från SMF fortfarande en utmaning. Vid årets första ansökningstillfälle som var i juni så lyckades Sveriges SMF få iväg 47 ansökningar varav 4 blev beviljade EU-finansiering. Antalet projekt kan ses som en låg siffra, dock i jämförelse med exempelvis Danmark och Ungern har svenska SMF rent procentuellt varit bättre på att kamma hem projekt.  Huruvida antalet sökande och beviljade projekt handlar om att kommersialiseringsfasen eller inte går att diskutera. Det höjs bland annat röster bland nätverken här i Bryssel gällande SMF-instrumenten som är öronmärkta inom Horisont2020, och huruvida pengarna är riktade mot små- medelstora företag eller ifall de pengarna är mer riktade mot excellent företagandeoch därmed kan eliten av företagen dra mer nytta av SMF-instrumentet.

Kontentan för dessa utmaningar är att de kan ses utifrån olika perspektiv. Däremot kan man alltid ha som utgångspunkt att vilja förbättras och nå högre nivåer än tidigare och OECD påpekar vikten att få fler SMF uppåt i näringskedjan. Mark Holm poängterade att projektansökningarna inte behöver vara någon ny uppfinning. Faktum är att de flesta projektansökningar fokus är att utveckla befintliga marknader som innebär en förbättring av en produkt som redan finns på marknaden. 885 av projektansökningarna hade just utvecklingen av befntliga marknader som fokus. Av de fyra svenska SMF som blivit beviljade EU-finansiering har inga haft utveckling av befintliga marknader som fokus. Kanske behöver SMF i Sverige dra nytta av denna möjlighet om det i sin tur skulle kunna leda till fler projektansökningar. Spanska SMF som rent statistiskt var bäst på att kamma hem EU-finansiering hade majoriteten av projekten inriktade på utveckling av befintliga marknader. Kanske är det ett fokus för även svenska SMF att ta efter?

/Edvin Hasangjekaj