SKL har publicerat höstens ’På Gång inom EU’

SKL har nu publicerat höstens upplaga av ”På gång i EU”, en skrift som publiceras två gånger per år och redogör för aktuella EU-frågor som påverkar Sveriges kommuner och regioner. Texterna är skrivna av experter på SKL i samarbete med Internationella sektionen.  Mer information om SKL:s arbete i EU samt skriften finns tillgänglig på deras hemsida här.

I höstens upplaga finns EU:s långtidsbudgeten fortfarande med i diskussionen, ett av det mest avgörande dokumentet för EU:s närmaste framtid just nu och som påverkar framtida finansiering till sammanhållningspolitiken och till forskning & innovation. Det skrivs även om det nya ledarskapet i form av en ny ordförande för kommissionen och Europeiska rådet och samt nytt parlament efter EU-valet under våren 2019. Ett annat prioriterat område i höstens upplaga är regional utveckling och samarbete. I hösten upplaga kan du även läsa om andra EU frågor som till exempel arbetet med den sociala dimensionen, miljön, folkhälsa, marknadskonkurrens, migration, integration, mänskliga rättigheter, jämställdhet samt digitalisering.

I dokumentet presenteras samtliga 8 prioriterade områden för SKL under 2019 som är viktiga för kommuner och regioner i Sverige. För varje prioriterad fråga finns ett antal viljeriktningar som förbundet ska verka för, samt aktiviteter som ska genomföras under året.

  • EU:s framtida långtidsbudget 2021–2027
  • En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
  • Den sociala dimensionen av EU
  • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • EU:s vattendirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar
  • Lokalt och regionalt arbete för en cirkulär ekonomi med minskad plastanvändning i Europa
  • Mobilitet och infrastruktur
  • Horisont Europa

Det går att läsa mer om de prioriterade frågorna i sin helhet hos SKL.