SKR:s EU-prioriteringar under våren 

I veckan lanserade SKR vad som är på gång inom EU våren 2022. Under detta evenemang presenterades publikationen, På gång inom EU våren 2022 där SKR lyfter sina viktigaste EU-prioriteringar. Förberedelser inför det svenska ordförandeskapet, demokratins utmaningar samt utvecklingen inom läkemedelslagstiftningen lyftes som några exempel på SKR:s prioriteringar för vårens arbete. 

Det kommande svenska ordförandeskapet 2023 

Med mindre än ett år kvar till att Sverige tar över stafettpinnen och blir ordförande i Europeiska unionens råd kommer SKR prioritera förberedelserna inför ordförandeskapet högt. SKR ser ordförandeskapet som en möjlighet för alla delar av Sverige att bli en stark och proaktiv röst i europasamarbetet. Stor vikt kommer att läggas på subsidiaritetsprincipen och det lokala självstyret, där regioner ska få vara med i utvecklingen av ordförandeskapets prioriteringar. I fotspåren av pandemin kommer ett fokus även riktas mot den ekonomiska och sociala återhämtningen för att rusta upp EU inför framtida pandemier. Den inre marknaden ska upprätthållas så att den även fungerar i krissituationer, där en tydlig blinkning mot brexit gjordes för att visa vikten av frihandelsavtal för våra industrier och näringsliv.  

Statsrådsberedningens projektledare för ordförandeskapet Sofia Kamps medverkade även under evenemanget och pekade ut Sveriges utmaningar under den kommande mandatperioden. Till skillnad från det förra svenska ordförandeskapet är mängden lagstiftning på bordet mycket större vilket därmed också ger en mer arbetstyngd mandatperiod. Dessutom har Sverige gått från majoritetsregeringar till minoritetsregeringar och stundar även ett nytt riksdagsval till hösten, vilket kan försvåra förberedelsearbetet. Trots utmaningarna ser man även ordförandeskapet från statsrådsberedningens sida som en möjlighet att lyfta nationella intressen på EU-nivå. De svenska prioriteringarna förbereds för fullt och arbetsprogrammet kommer presenteras i december 2022.  

Åtta prioriterade EU-sakområden för SKR 

Tills dess att arbetsprogrammet lanserat och ordförandeskapet tar vid, kommer SKR prioritera följande åtta EU-sakområden under våren 2022: 

  • Värnandet av demokratin och det demokratiska samtalet 
  • Jämställdhet, jämlikhet och diskriminering 
  • Social sammanhållning och integration 
  • Migration 
  • Det socialpolitiska området 
  • Digitalisering 
  • Miljö & klimatfrågor 
  • Infrastruktur

Värna om demokratin

En trend som har pågått i flera år i världen, men även bland EU:s medlemsstater, är att demokratin står inför utmaningar. SKR ser med oro på utvecklingen och därav är en av deras prioriterade sakområden under ordförandeskapet 2023, att värna om demokratin. En viktig del i arbetet är det demokratiska samtalet, eftersom det idag hotas av ett hårt debattklimat som kan leda till självcensur, är det viktigt att värna om detta. Därav anser SKR av vi behöver värna det demokratiska samtalet, för alla, i hela Europa. Vi behöver även öka kunskapen om vad demokrati innebär. Det SKR bland annat vill göra är att inkludera EU-nivån i det nationella arbetet med demokratifrågor samt att fortsätta arbetet

 tillsamman med kommuner och regioner i att utveckla det förbyggande arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevalda på alla nivåer. År 2020 presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för demokratin som innefattade, att främja fria och rättvisa val och stark demokrati, stödja fria och oberoende medier samt motverka desinformation. Handlingsplanen kommer att utredas 2023. 

I samband med demokratins utmaningar presenterades även strategin för att stärka tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU. Strategin presenterades senast 2020 och ska egentligen vara vägledande det kommande decenniet, men på grund av nya utmaningar som vuxit fram i EU ansåg man att en ny behövdes. 

EU:s läkemedelslagstiftning 

2020 lanserades kommissionens läkemedelsstrategi vilket gjort läkemedelsfrågan till en prioriterad EU-fråga. Kommissionen vill ta lärdom av det goda samarbetet och samordningen under vaccinorganiseringen till följd av covid-19 pandemin och föra över den goda effektiviteten även in i framtiden. Målen är ett nytt robust läkemedelssystem som håller såväl till vardags som i kristider och en anpassning till den snabba tekniska utvecklingen. Trots att medicinpriser anses vara en nationell angelägenhet vill kommissionen även förhindra läkemedelsföretagen från för hög prissättning och således främja europeiska läkemedelsbranschens konkurrenskraft.  

SKR kommer under våren jobba för att regelverket för godkännandet av nya läkemedel leder till god klinisk evidens och sundare läkemedelsmarknad för att på så sätt förbättra förutsättningarna för värdebaserad prissättning. Man vill även att utvecklingen av läkemedel styrs mot sjukvårdens angelägna behov och att lagstiftningen ska leda till en tryggare läkemedelsförsörjning, således vill de även att kraven på miljöriskbedömning av läkemedel skärps för tillverkning och användning. SKR jobbar även för att mekanismer ska utvecklas för att äldre, effektiva medel ska behållas på marknaden och inte fasas ut.  

 

Under evenemanget lyfte SKR fram dessa punkter lite extra, taget ur den nyligen publicerade rapporten. Vill du läsa rapporten i sin helhet och övriga prioriterade EU-frågor för SKR, följ länkarna under: 

Här kan du läsa mer om rapporten 

Här kan du läsa mer om SKR prioriterade EU-frågor