Arbetsmarknad

Demografiska prognoser pekar på minskad tillgång till arbetskraft i de flesta europeiska länder, vilket befaras leda till ökad konkurrens om kompetens mellan regioner i Europa. Även om EU:s beslutsfattare tagit fram lagförslag för att tillgodose mål i EU:s sociala pelare så ligger ansvaret för sysselsättning- och socialpolitik främst hos medlemsstaterna. EU har däremot en viktig roll för att samordna och stödja områden som yrkesutbildning, kompetensutveckling och entreprenörskap.

Kompetensförsörjningsfrågor på den europeiska arenan riktas främst mot erfarenhetsutbyten, projektutveckling och strategisk branschsamverkan. Brysselkontoret medverkar i flera Brysselbaserade nätverk där våra medlemmar har goda möjligheter att delta i fora för europeiskt samarbete – givet det övergripande syftet att hitta samarbeten och projekt som kompletterar pågående kompetensförsörjningsprojekt på hemmaplan.

Kontakt Adam Andersson  

Adam.andersson@sbhss.eu

+ 32 987-62 15 92