Slutkonferens för TEN-Tacle i Bryssel lyfter vikten av bättre transportsystem i Östersjöregionen för EU:s utveckling

I veckan arrangerades en gemensam slutkonferens i Bryssel för de tre Interreg-projekten i Östersjöregionen, TEN-Tacle, NSB CoRe och Scandria®2Act. Region Blekinge har varit lead partner för projektet TEN-Tacle. De tre projekten har alla fokuserat på frågor kring transport och hur TEN-T stomnätskorridorerna kan nyttjas för bättre infrastruktur och regional utveckling kring Östersjön.

Samordningen av projekten har gjort det möjligt att koordinera arbetet samt dela resultat för att kunna ge starka rekommendationer om hur man kan utnyttja mervärdet av stomnätskorridorerna. Förutom representanter från regioner, projekten, EU-kommissionen och Europaparlamentet, deltog även samordnarna för de tre berörda stomnätskorridorerna. De tre samordnarna deltog aktivt under hela dagen både som talare och moderatorer. Under slutkonferensen diskuterades resultaten av arbetet inom områden som; urbana noder, alternativa bränslen, flernivåstyre för transport och regional tillväxt, och regionala effekter av investeringar i korridorinfrastrukturen. Behovet av bättre transportsystem i Östersjöregionen lyftes som en del i arbetet för att möta EU:s utmaningar kring handel och näringslivsutveckling, rörlighet på arbetsmarknaden, klimatförändringar och europeisk sammanhållning.

 

”För att finnas med på TEN-T-kartan finns det inga bakdörrar i Bryssel (via EU-kommissionen), utan dörren går via er nationella nivå. Vi ser behovet, men processen för att komma med på kartan i revisionen 2023 krävs stöd från huvudstaden. Vi vet alla om att det är en utmaning att göra tillägg till nuvarande karta, men jag ser ändå att möjligheter finns – t ex har vi i vår grannkorridor idag uppdraget att beakta Baltisk-Adriatiska-korridoren i våra beslut. Att det är så idag, är ett resultat av möten med era politiska och tjänstepersonsföreträdare.”  – Pat Cox, samordnare av Scand-Med TEN-T-korridoren

Blekinges strategiska läge i Östersjön i fokus under slutkonferensen

Under slutkonferensen lyfte Michal Tuszynski, representant för borgmästaren i Gdynia, fram Blekinges centrala roll i EU:s strategi för Östersjöregionen. Kommissionen ser likt andra europeiska regioner att vår påkoppling till kartan är av strategisk betydelse för att klara av framtida transport och klimatmål.

 

Paneldiskussioner med fokus på effekter av implementering
av stomnätskorridorer vid planering av infrastruktur-
investeringar i EU-medlemsstaten.

 

Lennarth Förberg, som är ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Region Blekinge, deltog i en av panelerna och redogjorde då för vikten av satsningar i Blekinge. Handelsströmmarna via Blekinge har ökat i snabb takt under de senaste åren. Studier indikerar att de östra handelsförbindelserna kan komma att bli lika stora som de mer traditionella handelsflödena i väst. Att knyta samman tre av Europas korridorer via Blekinge ökar den regionala tillväxten i anslutande regioner, men kräver en utveckling av infrastrukturen runt korridorerna.

 

”Det finns ett missförstånd mellan aktörer på den nationella och regionala nivån i Sverige. En sammankoppling av korridorerna över Östersjön är inte bara av intresse för Blekinge, utan har ett nationellt och europeiskt mervärde. Därför är det viktigt för oss att delta i denna typ av projekt så att vi kan få stöd av grannländer och koordinatorer.” – Lennarth Förberg

 

                     

 

Lennarth vill understryka vikten av att politiker engagerar sig i ett tidigt skede i den här beslutsprocessen och menar att det gör vi bland annat genom att göra vår röst hörd i viktiga diskussioner och samtidigt skapa betydelsefullt stöd för våra ståndpunkter. Dessa diskussioner förs ofta i Bryssel och påverkar förslag som läggs fram på nationell nivå i ett senare skede. Lennart menar att signalen framöver är tydlig: vi måste arbeta med att föra fram våra ståndpunkter på en nationell nivå.