Små- och medelstora företag + COSME = Miljöaktiviteter

Hållbar utveckling har länge varit viktigt för medlemsstaterna och senast i juli presenterade EU-kommissionen två yttranden som riktar sig mot små- och medelstora företag (SMF). Det första yttrandet riktar fokus mot hur arbetsmöjligheterna kan maximeras genom politiska verktyg i övergången till en grön ekonomi. Det andra yttrandet är utformat som en handlingsplan riktat mot SMF och hur de kan få finansiellt stöd vid arbete med gröna innovationer. Bland annat presenteras COSME som ett av de program företag kan använda sig av för miljöarbete.

Yttrandena är en följd av de mål som satts upp av medlemsstaterna i EU:s övergripande strategi, Europa 2020-strategin, men även ett resultat av åtagande medlemsländerna gjort för att nå de uppsatta målen. Yttrandena fokuserar även till exempel på områden som resurseffektivitet och innovationer vilket, utöver en del av Europa 2020-strategin, speglas i programmet Horisont 2020. Att få med SMF ses av EU-kommissionen som avgörande för att förflytta näringslivet uppåt i näringskedjan och för att samhället ska kunna möta miljöutmaningarna vi står inför. Av den anledningen kan COSME vara ett sätt att slussa in företag mot större innovationssamarbeten, till exempel i Horisont 2020-projekt.

Mer information här